Page 1001 - NEIC_FINAL REPORT
P. 1001

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
เพื่อให้การสื่อสารมีผลสัมฤทธ์ิในวงกว้างในอนาคต ที่ปรึกษาเสนอแนะแนวทางแก้ไขการสื่อสารดังนี้
- เพิ่มช่องทางในการสื่อสาร เช่น web site ของ EPPO; web site หรือ Fan Page ของหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง E-mail เป็นต้น
- ประชาสัมพันธ์ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงใน Social Media หรือ Blogger ที่ทํางานหรือมีความสนใจด้าน พลังงาน และ/หรือ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
- ศึกษาถึง key words ที่ควรใช้ในการ Tag บทความ ข้อความประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
- จัดทําส่ือเป็นคลิปสั้น ๆ และนําเสนอผ่าน social media หรือช่องข่าว (News media)
9.4.2 งานจัดประชุมกลุ่มย่อย (TOR ข้อ 3.25)
การจัดประชุมกลุ่มย่อย กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ/หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการกํากับ โครงการศึกษาฯ (Steering Committee) เป็นการประชุมเพื่อทําความเข้าใจในนโยบาย กรอบแนวทางการ ดําเนินงาน การศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการศึกษาโครงการฯ การเตรียมงานต่าง ๆ และการปรึกษาการทํางาน ระหว่างคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษา โดยใน TOR กําหนดให้จัดการประชุมจํานวนรวมไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง ซึ่งนับ แต่ดําเนินโครงการจนถึงปัจจุบันมีการประชุมแล้วรวมทั้งสิ้น 67 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมประชุม 1,509 ท่าน ตามระบุ ใน ตาราง 9.3-1 สรุปการประชุมย่อย
 ตารรูาง 9.3.3-1-1 สรรูุปุปกกาารปรูประรูชะุมชุยุม่อย่ย่อย่
     ลําดับ ที่
วันที่
หัวข้อ
จํานวนผู้เข้าร่วม ประชุม
  1 2 3
6
1 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62 3 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
ประชุม Kick-Off 22 ประชุมตรวจรับงวดท่ี 1 29 ประชุมติดตามการประชุม Kick-Off 33
ประชุมหารือเร่ืองหัวข้อการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 12 9.4-3
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
      4
 4 ก.ย. 62
 ประชุมร่วมระหว่าง สนพ. และ พพ. เพื่อหาจุดร่วมในการ คํานวณค่า EI
  32
  5
  9 ก.ย. 62
 ประชุมร่วมระหว่าง สนพ. และ พพ. เพื่อติดตามผลการหาจุด ร่วมในการคํานวณค่า EI
  20
   9 - 41   999   1000   1001   1002   1003