Page 698 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 698

 3 งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลช้ันสูง (Data Analytics)
ระบบ Big Data Platform ควรมีองคป์ ระกอบคือ
- Data Source คือ แหล่งข้อมูลของระบบ Big Data
- Processing คือ การประมวลผลเพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมสําหรับการวิเคราะห์
- Analytical Data Storage คือ การจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมสําหรับการวิเคราะห์
- Analytics คือ การวิเคราะห์ข้อมูล มี 3 ประเภทได้แก่ Descriptive Analytics หรือ
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา Predictive Analytics หรือ การวิเคราะห์เชิงทํานาย และ Prescriptive Analytics เป็นส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มุ่งเน้นไปที่การหาแนวทางที่ดีที่สุด ในสถานการณ์ที่ได้รับข้อมูลที่มีอยู่
- Reporting คือ การรายงาน หรือแสดงความรู้ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
- สําหรับการออกแบบ Analytics Dashboard มุ่งไปที่การจัดทําเพื่อผู้ใช้งาน 3 ระดับตาม จํานวนของข้อมูลที่ต้องการใช้งาน คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ ซึ่งรายละเอียดการนําเสนอ Dashboards น้ันจะมีความแตกต่างเชิงปริมาณและการวิเคราะห์
- ที่ปรึกษาจึงได้จัดทํา Interactive Analytics Dashboard Prototype ในรูปแบบของ Fixed Report คือ Dashboard ทําการแสดงผลอย่างเดียว โดยข้อมูลจะแสดงโดยใช้การรายงานภาพรวมเพื่อให้เห็น ภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดด้วยการแสดงผล ที่ง่ายและตรงประเด็น และ Interactive Dashboard ซึ่งเป็นการ แสดงผลท่ีให้ผู้ใช้ในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการสามารถปรับเปล่ียนการดูข้อมูลบน Dashboard ได้หลายมิติ หลายแง่มุม ทั้งในมุมลึกและมุมกว้าง เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของข้อมูลในมิติต่าง ๆ ที่ออกแบบด้วยหลักการ Star Schema เพ่ือแสดงถึงการนําข้อมูลท่ีผ่านการจัดเก็บ ทวนสอบ แล้วมาเป็นผลวิเคราะห์เพ่ือเผยแพร่
4 งานด้านการจัดการธรรมภิบาลข้อมูล
- ท่ีปรึกษาได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซ่ึงหน่วยงานควรทําความเข้าใจและปฏิบัติตาม ซึ่งประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
3/9/63 - 17

   696   697   698   699   700