Page 644 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 644

 จากนั้นที่ปรึกษานําเสนอต้นแบบ Analytics Interactive Dashboard Prototype ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ซึ่งแสดงถึง พ้ืนที่ประกอบการสําหรับแต่ละประเภทสถานท่ี (ระดับปฏิบัติการ) ค่าผิดปกติ (Outlier) ของข้อมูล (ระดับปฏิบัติการ) มาตรการการประหยัด (ระดับผู้อํานวยการ) การอนุรักษ์พลังงาน ของแต่ละประเภทธุรกิจ (ระดับอธิบดี) และ การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง (ระดับอธิบดี) และ Dashboard ด้านพลังงานทดแทนเก่ียวกับการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบเห็นชอบ วาระที่ 4 – เรื่องอ่ืน ๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
  14/5/63 - 15


   642   643   644   645   646