Page 636 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 636

 การศึกษาได้จัดกลุ่มข้อมูลด้านพลังงานตามชนิดพลังงาน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มถ่านหิน (Coal) กลุ่มพลังงานไฟฟ้า (Electricity) กลุ่มน้ํามันดิบและคอนเดนเสท (Oil) กลุ่มก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ํามัน (Oil product) และกลุ่มพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และจัดกลุ่มข้อมูลตามประเภท คือ การจัดหาพลังงาน การผลิตพลังงาน การนําเข้า การแปรรูป การใช้พลังงาน การใช้ตามประเภทพลังงาน การใช้ตามสาขาเศรษฐกิจ การส่งออก มูลค่าพลังงาน มูลค่าการนําเข้า มูลค่าการส่งออก มูลค่าการใช้/การขาย ปริมาณสํารองพลังงาน ราคา ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รายได้รัฐบาล ตัวชี้วัดด้านพลังงาน มลพิษทางอากาศ บุคลากรพลังงาน และได้จัดทําแผนผังระบบข้อมูลโดยรวมของพลังงานกลุ่มถ่านหิน น้ํามันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์น้ํามัน ไฟฟ้า และพลังงานทดแทนจากการศึกษาทบทวนข้อมูลของศูนย์สารสนเทศ และการสื่อสาร สนพ. ในด้านทะเบียนข้อมูล (Data Catalog) ในด้านโครงสร้างข้อมูลที่จัดเก็บ (Data Dictionary) และในด้าน Data Flow
ที่ปรึกษาได้กล่าวรายงานการศึกษาด้านข้อมูลพลังงานที่ผ่านการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) การทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่มีอยู่ในประเทศที่สามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) ที่ยังไม่ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานใด หรือมีการจัดเก็บที่ยังไม่สมบูรณ์ จัดทําการวิเคราะห์ ข้อมูลพลังงานที่จัดเก็บในอนาคต ศึกษาและจัดทําแผนผังความเชื่อมโยงข้อมูลที่มีในปัจจุบันและในอนาคต จัดทําแผนที่และแผนผังต่าง ๆ รวมถึงกรณีที่แสดงความเชื่อมโยงของข้อมูลพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งปิโตรเลียมและไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และอื่นๆ ทั้งในระบบปัจจุบันและที่คาดว่าจะมีในอนาคต โดยมีแผนผัง ที่นําเสนอได้แก่ แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันของกระทรวงพลังงาน แผนผังการรับส่ง และเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันของ สนพ. แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติท่ีคาดว่าจะมีในอนาคต
การศึกษานี้ได้ทําการวิเคราะห์ทิศทางพลังงานไทยและพลังงานโลก ในเรื่องการพัฒนารถยนต์ EV และ Energy Storage การพัฒนารถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซ่ึงส่งผลต่อการลดการใช้น้ํามัน การส่งเสริมการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาระบบ Smart Grid และการพัฒนา Smart City การส่งเสริม Solar Roof การขยายตัวของบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า และแนวโน้มการเปิดตลาดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต
14/5/63 - 7   634   635   636   637   638