Page 615 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 615

 - การใช้กฎหมายและข้อบังคับ เนื่องด้วย สสน. นั้นตั้งขึ้นมาตามพระราชกฤษฎีกา จึงมีกฎหมายรองรับชัดเจน ทําให้ได้รับความร่วมมือ
- โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์ข้อมูลจัดให้มีผู้จัดการ 1 ท่าน และมีเจ้าหน้าที่ประจํา 24 ช่ัวโมงโดยทํางานเป็นกะ มีวิศวกรคอยดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคอมพิวเตอร์
- iNET ให้ความสําคัญกับการทํางานที่มาตรฐาน จึงได้ผ่านมาตรฐานต่าง ๆ ด้านการ บริหารงาน Data Center และระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ ซึ่งได้รับการรับรองตาม มาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 27001:2013, ISO 27017:2015, ISO/IEC 20000-1-2011, ISO 27799:2016, IDC Tier III Design, IDC Tier III Construction
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ iNET ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลา พัฒนาหลักสูตรสําหรับนักศึกษาเพื่อสร้างบุคลากร ทางด้าน IT และมีการให้ business partners ใช้ platforms iNET ในการสร้างนวัตกรรมระบบใหม่ ๆ บน Cloud
- ปัญหาและอุปสรรค ในการทํางานศูนย์ข้อมูลคือการเชื่อมต่อของลูกค้ามายังศูนย์ IDC3 มีปัญหา iNET จะมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในการช่วยเหลือลูกค้าแก้ไขปัญหาตลอด 24 ช่ัวโมง
สรุปประเด็นและข้อซักถาม
- คําถาม : ในข้อเสนอคืออยู่ในโครงสร้างของส่วนราชการก่อน แล้วค่อยไปเป็น SDU และ องค์การมหาชนใช่หรือไม่
อธิบาย ในระยะแรกควรอยู่ในส่วนราชการก่อน และหากมีแผนว่าต้องการเป็นองค์การมหาชน ก็ข้ามผ่าน SDU ไปได้เลย หากแต่ต้องขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์และนโยบายภาครัฐในการจัดตั้ง องค์การมหาชน
- คําถาม : โครงสร้างที่นําเสนอคือของศูนย์ใช่หรือไม่ และแต่ละส่วนนั้นมีเจ้าหน้าท่ี ประมาณกี่ท่าน
อธิบาย เป็นโครงสร้างสําหรับศูนย์ และที่ปรึกษาจะระบุจํานวนเจ้าหน้าที่ในแต่ละตําแหน่งให้ ในรายงานแก้ไข
   7/4/63 - 7
























































































   613   614   615   616   617