Page 617 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 617

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอ่ื นแผนพลังงานของประเทศ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ผ่าน Zoom Online Conference
หัวข้อการประชุม
รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.6, 3.7, 3.8(1) (2) (3) ผู้เข้าประชุม รวม -12 คน
      10/4/63 - 1

   615   616   617   618   619