Page 609 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 609

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอ่ื นแผนพลังงานของประเทศ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.30 – 15.45 น.
ผ่าน Zoom Online Conference
หัวข้อการประชุม
รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.6, 3.7, 3.8(1) (2) (3) ผู้เข้าประชุม รวม -11 คน
         7/4/63 - 1

   607   608   609   610   611