Page 601 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 601

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอ่ื นแผนพลังงานของประเทศ วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. – 15.45 น.
ผ่าน Zoom Online Conference
หัวข้อการประชุม
รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.8 (2), (4) ผู้เข้าประชุม รวม -13 คน
สรุปการประชุม
ที่ปรึกษานําเสนอเนื้อหาทิศทางการจัดต้ังศูนย์พลังงานแห่งชาติ มีใจความสรุปดังนี้
o พันธกิจของศูนย์ฯ คือ
▪ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากลและตามหลักธรรมาภิบาล
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทุกกลุ่ม
▪ ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อให้ได้รับหรือเผยแพร่ข้อมูลพลังงานและ
ประเด็นอ่ืนที่เก่ียวข้องจากองค์การต่าง ๆ 3/4/63 - 1
       


   599   600   601   602   603