Page 600 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 600

 - ขอให้ที่ปรึกษาประสานเรื่องการเขียน flow แผนผังการรับส่งข้อมูลกับทีมท่ีรับผิดชอบให้ดําเนินการเขียน ให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
- เพิ่มเติมรายละเอียดความสมบูรณ์ของรายงานให้ชัดเจน และให้ครบถ้วน เช่น สัญลักษณ์ ตัวอักษรต่าง ๆ ปิดประชุมเวลา : 16.00 น.
2/4/63 - 6
   598   599   600   601   602