Page 599 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 599

 ข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการ
- การนําเสนอข้อมูลยังเป็นการรายงานในแนวกว้าง อยากเสนอให้ทางที่ปรึกษารายงานในเชิงลึก เช่นความถ่ี ของการรายงานข้อมูลจากหน่วยงาน
- ความลึกของข้อมูลนั้นสัมพันธ์กับขนาดของ storage ที่ต้องใช้ในการจัดเก็บข้อมูล อยากให้เสริมความถ่ีใน การจัดเก็บข้อมูล และความถี่ในการได้รับข้อมูลด้วย
- สรุปผลการสํารวจจากหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงเห็นไม่ชัดเจน ต้องการเห็นว่า หน่วยงานน้ันมีข้อมูลอะไรให้ได้ บ้าง สิ่งที่ต้องการนั้นมีการจัดเก็บหรือไม่ หรือมีความพร้อมที่จะให้ข้อมูลใดอย่างไร แม้ว่าหน่วยงานที่ยัง ไม่ได้มีการเข้าสัมภาษณ์ แต่มีประเด็นใดบ้างท่ีหน่วยงานมีข้อมูล
- ข้อมูลของกรมศุลกากร มีมากกว่าใบขน จะมีฟอร์มที่บอกแต่ละ fields ว่าในใบขนนั้นมีอะไรบ้าง สามารถ ถอดแบบข้อมูลออกมาได้ใช่ไหม
1) ในการประสานงานกับหน่วยงานที่สัมภาษณ์ยังมีข้อมูลตอบกลับน้อยมากคงต้องเร่งประสานข้อมูล
ในส่วนของ กกพ. มีข้อมูลได้แค่บางส่วนด้านสารสนเทศ มีส่วนของ ดร.ประสิทธิ์ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ ได้รับคู่มือจากการประชุมบูรณาการไปช่วยในการถอดข้อมูลได้บางส่วน
2) อยากให้ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์ในส่วนของงวดงานแต่ละงวดเพ่ือที่จะได้นําข้อมูลเช่นส่วนของการsurvey ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ไปจัดการวางแผนในการทํางานขั้นตอนต่อไป ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังไม่ค่อยเห็นภาพ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการจัดเก็บข้อมูล
3) การวิเคราะห์Gapอยากให้เพ่ิมท่ีมาที่ไปในส่วนของรายงานให้ชัดเจน
4) อยากให้เพิ่มเติมในส่วนทิศทางพลังงานในอนาคตเนื่องจากในรายงานยังไม่มีบทวิเคราะห์หลังจากที่ไปเก็บ ข้อมูลแล้ว เป็นหัวข้อใหญ่ในรายงาน
5) อยากให้เพิ่มเติมบทบรรยายในแต่ละส่วนให้ชัดเจนเพราะบางส่วนมีแค่ตารางความเช่ือมโยงต่างๆ
6) ยังขาดในเรื่องของการศึกษาในส่วนของโซเชียลน่าจะยังขาดข้อมูลในการรองรับการโดนโจมตีด้านข้อมูล พลังงานผ่านส่ือสาธารณะ
7) เพิ่มเติมส่วนของความเชื่อมต่อของข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เราไปสัมภาษณ์เป็นflowของbusiness process เพื่อจะได้ตรวจสอบว่านอกจาก data ที่มี และ business process ที่ทํามานั้น จะทําให้ตรวจสอบ gap ว่าถูกต้องหรือไม่
8) Flowของการเส้นทางพลังงานเหมือนยังไปไม่สุดมีไม่ครบองค์ประกอบของตัวพลังงานทางกรรมการจะหา ตัวอย่างของ flow ท่ีต้องการส่งให้ดูเพ่ือจะเป็นตัวอย่างภาพการทํางาน
9) เพิ่มเติมในส่วนของการบรรยายเนื้อความและอธิบายภาพflowให้ชัดเจนกว่านี้ซึ่งที่ยังมีความไม่เข้าใจ ประเด็นหลักคือการสร้างความเข้าใจให้ชัด ไม่มีคําบรรยายใต้ภาพ สัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ
10) แผนผังการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ยังไม่ชัดเจนทั้งในแบบปัจจุบันและไปยังอนาคต อยากให้เพิ่มเติม ภาพใหญ่ และภาพย่อยลงไปอีก 1 level เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแผนความต่อเนื่องของการทํางานใน ศูนย์ โดยมีความคาดหวังว่าอยากได้รายงานฉบับน้ีเป็นคู่มือเพื่อใช้ในอนาคตต่อไป
2/4/63 - 5


   597   598   599   600   601