Page 538 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 538

 ท่ีปรึกษา อธิบายถึงรายละเอียดการดําเนินโครงการโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน คือ (a) การจัดทําข้อมูล big data management (b) ด้าน IT infrastructure ท่ีจะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทํา data analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างที่จะนํามาวิเคราะห์ในเชิงบริบท (d) data governance การจัดการบุคลากร รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ีในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติจําเป็นต้องมี ข้อมูลด้านพลังงานทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะมีการบริการข้อมูลที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาค ประชาชน และภาครัฐซึ่งจะมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน รวมทั้งอาจจะมีการเช่ือมข้อมูลจาก หน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง แบงก์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูลทาง สนพ. แล้ว จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือไม่ได้เป็น กฎหมาย อํานาจ ศูนย์ฯ นี้จะต้องตอบโจทย์นโยบายทางรัฐบาลด้วย กับการเช่ือมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ
สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม
• กกพ.แจ้งว่าแต่ละฝ่ายงานจะมีข้อมูลท่ีเก็บไว้ในส่วนของตัวเอง • การดําเนินงานของกกพ.
o ทําหน้าท่ีกํากับกิจการพลังงานภายใต้การออกใบอนุญาต ซึ่งมีการออกใบอนุญาต 9 ประเภท - ไฟฟ้า 5 ประเภท และ ก๊าซ 4 ประเภท
o เรื่องการผลิตไฟฟ้า จะเริ่มด้วยกระบวนการรับซ้ือก่อน เป็นกระบวนการของการผลิตไฟฟ้า การ ทําสัญญากับการไฟฟ้า จะมีเลขท่ีสัญญาที่จะมีสิทธิ์ในการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า ภายใต้อัตรา รับซื้อที่กําหนดในแต่ละรอบ
o IPP จะเป็นการเปิดประมูลถ้าเป็น SPP จะทําสัญญากับ EGAT ส่วน VSPP จะไปทําสัญญา กับ กฟภ. หรือ กฟน. ตาม พ.ร.บ. โดยมี พ.ร.ก. ยกเว้น คือ หากกําลังไฟฟ้าต่ํากว่า 1000 KVA ไม่ต้องขอใบอนุญาต แต่เป็นการจดแจ้งเท่านั้น ซึ่งไม่มีสถิติการใช้งาน จะมีชื่อที่อยู่ การติดต้ัง เชื้อเพลิงในเบื้องต้น เมื่อเข้าสู่กระบวนการรับซื้อขายไฟ ก็ต้องเข้าสู่การขอใบอนุญาต เป็นบริษัท อะไรก็ได้ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอ่ืนจะมี รง. 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใบ อ.1 ที่ต้อง ขอความเห็นจากท้องถ่ินเร่ืองของการก่อสร้างอาคาร ต้องประสาน พพ. ในบางส่วนของใบผลิต ซ่ึงมีขั้นตอนอีกมากมาย
o ระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้าเป็นลักษณะเช่นเดียวกับ กฟภ. และ กฟน. ท่ีแยกประเภท
o ระบบส่งไฟฟ้า ผู้ได้รับอนุญาตรายเดียว คือ EGAT ด้วยสายส่งท้ังหมดเป็นของ EGAT ซ่ึงมีการออก
ใบอนุญาตท้ังหมด ให้ 5 ใบ
o ระบบจําหน่ายไฟฟ้า จะมีหน้าที่ส่งเงินเข้าระบบกองทุนตามมาตรา 97(1) 97(45) เพ่ือใช้
ในภารกิจของกองทุน และต้องมีการรายงานข้อมูลจําหน่ายไฟฟ้า กกพ-3
    536   537   538   539   540