Page 540 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 540

 • ข้อมูลทะเบียนใบอนุญาตข้อมูลSPPและVSPPที่ได้รับรายงานจากท้ัง3การไฟฟ้าดูจากหน้า เว็ปไซด์ได้ เพราะเป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยแล้ว มีรายละเอียด บางข้อมูลมีการ update ทุกเดือน
• ข้อมูลกองทุนฯที่มีนั้นมีเพียงบางส่วนและไม่แน่ใจว่าข้อมูลท่ีได้รับรายงานมาจะถูกต้องหรือไม่
• ข้อมูลที่กกพ.ได้ให้กับหน่วยงานอ่ืนเรื่องSPPและVSPPจะมีหลายformatเช่นexcelและ
web service และมีโครงการในปีหน้า (64) ท่ีจะมีการเช่ือมต่อข้อมูลเป็น API
• การใช้ข้อมูลภายในกกพ.จะใช้ระบบCloudและdriveกลางใช้สําหรับแชร์ข้อมูล
• ฐานทะเบียนของผู้ได้รับอนุญาตจะเรียกว่าE-Licenseการออกใบอนุญาตทั้งไฟฟ้าและก๊าซ จะอยู่ในฐานเดียวกัน แต่แยกประเภท ในฐานข้อมูล MS SQL และเป็น web app ยังไม่ได้เชื่อมต่อไป กับหน่วยงานอ่ืน หรือ web อ่ืน จะอยู่ในส่วนของ warehouse ของ กกพ. เท่าน้ัน การ provide ข้อมูลจะเป็น day-1 มี web service ปล่อยใบอนุญาตให้กับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย
• ข้อมูลSPPและVSPPจะเป็นการรายงานข้อมูลจาก3การไฟฟ้ารายเดือนการนําเข้าข้อมูล ของทั้ง 3 แห่งมีหลาย format และมีการตรวจสอบ re-check กลับไปยังต้นทาง ทําให้ข้อมูลมีความ น่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะ หากต้องการต้องกําหนดกรอบมาสอบถาม
• ข้อมูลของกกพ.จะมีการอัพเดททุกเดือนตั้งแต่ปี2016
• การจัดทําชุดข้อมูลของกกพ.จะมี3ขั้นตอนหลังจากที่รับข้อมูลจากการไฟฟ้าโดยทําการ reformat cleansing transforming ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ และค่าไฟฐาน 3-5 ปี จะมีการ revise ครั้งนึง จะเป็นตัวเลขเดิมท่ีใช้
• IPSมีข้อมูลอยู่แล้วเป็นของกฟน.แต่ไม่มีเก็บตามTSIC
• อุตสาหกรรมใหญ่ที่ทําโรงไฟฟ้าด้วยจะมีโรงปูนโรงน้ําตาลโรงงานกระดาษตอนขอใบอนุญาต
จะดูกระบวนการผลตินําไปใช้อะไรแต่ไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนที่เขาไปขายไฟต่อว่าเป็นธุรกิจประเภทใด
• กกพ.มีhistoryของโรงงานไฟฟ้าSPPกับVSPPท่ีมีการเปล่ียนแปลงลักษณะของโรงไฟฟ้าโดยดูจาก license เพ่ือมาเปรียบเทียบ code
• การส่งข้อมูลการไฟฟ้าให้ กกพ. จะเป็นฝ่ายสัญญา ไม่ใช่ฝ่าย IT ของการไฟฟ้า จึงทําให้ การเปรียบเทียบข้อมูลค่อนข้างยุ่งยาก
• กกพ.มีระบบร้องเรียน/งบประมาณ/ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับด้านพลังงาน คงจะไม่ได้ให้เพราะเป็นเรื่องภายใน
กกพ-5   538   539   540   541   542