Page 537 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 537

 4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผ้ึง
6. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
7. นางสาวศิริพรสรอ้ยนาคพงษ์
8. นายเดชาอปุถมัชาติ
9. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์
10.นางสาวมัณฑนาศิริสมิะ 11. นางสาวพนมพร ช่ืนชาติ
เร่ิมประชุม : 14.00 น.
ความเป็นมา
ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
ที่ปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลงั งานของประเทศไทย เป็นโครงการเพอื่ ศึกษาการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติท่ีจะเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานในทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ท้ังนี้ ท่ีปรึกษา จะทําการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลท่ีจัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับกระทรวง พลังงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพ่ือทราบถึง ความถ่ี ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพ่ือเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ การเช่ือมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. กล่าวถึงท่ีมาของโครงการในการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติด้วยการเช่ือมโยงแผนบูรณาการในระยะยาว 5 แผน คือ แผน PDP AEDP EE Oil และ Gas Plan โดยให้ 5 แผน นี้มีความเช่ือมโยงกันและบูรณาการข้อมูลทั้งหน่วยงานและแผนงาน และ ตอบสนองเรื่องการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปจั จบุ ัน และในอนาคตที่จะเกิดข้ึน จึงจัด จ้างท่ีปรึกษาโครงการเพื่อจัดทําแผนการศึกษาและวางแนวทางการจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
 กกพ-2


   535   536   537   538   539