Page 536 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 536

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 12 ชั้น 20 สํานักงานคณะกรรมการกํากบั กิจการพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจ่ี ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: สํานักงานคณะกรรมการกํากับกจิ การพลังงาน
 ผู้เข้าประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นายวิเชียร ตันติวิศาล
3. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์ (หลัก)
4. นางเพทาย ภักดีโชติ (หลัก)
5. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
6. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
7. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
8. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
9. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
1. นายนิเวศน์ จรัสดํารง
2. นางสุภัทรา วิชชุโอภาส
3. นายธีระ ศรีขํา
4. นางสาวธนัชชา บาทคําหลวง
5. นายยศวิวัฒน์ สิงห์โตทอง
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพรี์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรีทัศน์ 3. นางสาวจินตนาศรีศันสนีย
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ปรกึษาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศ ผู้ชํานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่วิชาการ
เจ้าหน้าที่วิชาการ
ที่ปรกึษา
ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
 กกพ-1
   534   535   536   537   538