Page 532 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 532

 ภาพการประชุม
วันจันทร์ท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจ่ี ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
     ธพ.-7   530   531   532   533   534