Page 505 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 505

 ตอบสนองเรอ่ื งการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น จึงจัดจ้าง ท่ีปรึกษาโครงการเพื่อจัดทําแผนการศึกษาและวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
ที่ปรึกษา อธิบายถึงรายละเอียดการดําเนินโครงการโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน คือ (a) การจัดทําข้อมูล big data management (b) ด้าน IT infrastructure ที่จะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทํา data analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างที่จะนํามาวิเคราะห์ในเชิงบริบท (d) data governance การจัดการบุคลากร รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งน้ีในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติจําเป็นต้องมีข้อมูลด้านพลังงานท้ังปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอกท่ีจะมีการบริการข้อมูลที่เช่ือมโยงภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐซึ่งจะมีหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงพลังงาน รวมท้ังอาจจะมีการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สํานักงาน เศรษฐกิจการคลัง แบงก์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูลทาง สนพ. แล้ว จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือไม่ได้เป็นกฎหมาย อํานาจ ศูนย์ฯ น้ีจะต้องตอบโจทย์นโยบาย ทางรัฐบาลด้วย กับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม
• คําว่าปตท.อาจมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจน้ํามันอยู่ในปตท.แต่อยู่ในสัดส่วนท่ีน้อยลงเพราะแยก ออกเป็นอีกบริษัทหน่ึง คือ บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (PTTOR) ดําเนินธุรกิจ น้ํามันและค้าปลีกในฐานะเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ของกลุ่ม ปตท. ข้อมูลของ PTTOR ทาง ปตท. จะไม่มี และไม่สามารถให้แทนได้ เพราะถือว่าเป็นคนละบริษัทกัน ผู้บริหารคนละชุดกัน ข้อมูลสถานีบริการต่าง ๆ อยู่ที่ PTTOR ทาง ปตท.จะเข้าไปดูข้อมูลเองไม่ได้ ต้องขอไปทาง PTTOR บริษัท ปตท. ซึ่งเป็น บริษัทแม่ จะมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขภาพรวมเท่านั้น
• ตามพ.ร.บ.การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง2543และพ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิงผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 มีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลตามท่ีกระทรวงพลังงานกําหนด โดยกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นกฎหมาย มีกฎกระทรวงและมีแบบฟอรม์ใหร้ายงานซึ่งPTTORก็ได้รายงานเข้าไปที่กรมธุรกิจพลงังานซึ่งเป็น ข้อมูลท่ีละเอียดและคัดกรองความถูกต้องแล้ว เมื่อกรมฯ ได้ข้อมูลแล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้ไปตรวจสอบ ความถูกต้องกับผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของข้อมูลอีกด้วย ดังนั้นที่กรม ธุรกิจพลังงาน จึงเป็นแหล่งข้อมูลท่ีดีมาก และละเอียดสุด ประเด็นคือ ข้อมูลเหล่านั้นที่มีอยู่ เพียงพอที่จะนํามาประมวลผลเพ่ือออกนโยบายต่าง ๆ เพ่ือกํากับดูแลความเคล่ือนไหว เพื่อวางแผน ภาพพลังงานของประเทศ
• บริษัทในเครือนอกจากPTTORก็จะมีเช่นThaioil/IRPCซึ่งเป็นโรงกล่ัน ปตท.-3
    503   504   505   506   507