Page 504 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 504

 ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพีรเ์พียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรีทัศน์ 3. นางสาวจินตนาศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์โฉมศรี
5. นายทัศนัยเพชรผ้ึง
6. นางสาวศิริพรสร้อยนาคพงษ์ 7. นายเดชาอปุถมัชาติ
8. นางสกลุรัตน์เจริญพงศ์
9. นางสาวมัณฑนาศิริสมิะ
10. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข
เร่ิมประชุม : 14.00 น. ความเป็นมา
ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
ที่ปรกึษา
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลงั งานของประเทศไทย เป็นโครงการเพอื่ ศึกษาการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติท่ีจะเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานในทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีมีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา จะทําการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับกระทรวง พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถ่ี ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพ่ือเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ การเช่ือมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. กล่าวถึงที่มาของโครงการในการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติด้วยการเชื่อมโยงแผนบูรณาการในระยะยาว 5 แผน คือ แผน PDP AEDP EE Oil และ Gas Plan โดยให้ 5 แผน น้ีมีความเชื่อมโยงกันและบูรณาการข้อมูลท้ังหน่วยงานและแผนงาน และ
 ปตท.-2


   502   503   504   505   506