Page 503 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 503

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ห้องประชุม Integrity ชั้น 13 ปตท. สํานักงานใหญ่ อาคาร 1
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจ่ี ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์ (หลัก)
3. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
4. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
1. นางมีนา ศุภวิวรรธน์
2. นายเอก ปิยะมัยคงเดช
3. นางสาวศศิพร รัตนวิสิฏฐโชติ
4. นางสาววิภา สิรินุกุล
5. นายฐาปนา ถนัดสร้าง
6. นายจิรเมธ จิระวิวิทยป์ ัญญา
7. นางสาววาสินี ตุงคะเกษตริน
8. นายธารนิธิ เศรษฐพานิชผล
9. นายกุลดิลก เวชสิทธ์ิ
10. นายจิรายุเจรญิ วิริยะภาพ
11. นางสาวณัฐวดี โกวิทกร
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ผู้ช่วยกรรมการผจู้ ัดการใหญ่ ผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่าย
ผู้จัดการฝ่าย ปตท. พนักงานวิเคราะห์และวางแผน พนักงานวิเคราะห์และวางแผน พนักงานวิเคราะห์และวางแผน พนักงานวิเคราะห์และวางแผน พนักงานวิเคราะห์และวางแผน พนักงานวิเคราะห์และวางแผน พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 ปตท.-1


   501   502   503   504   505