Page 506 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 506

 • ปตท.เห็นด้วยกับการทําศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติเพราะจะได้เป็นข้อมูลตัวเดียวกัน สรุปภาพรวมข้อมูลท่ี ปตท. ส่งให้หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน
• จํานวนรายงานท่ีปตท.นําส่งภายนอกมี86รายงานโดยส่งรายงานให้หน่วยงานภายใต้กระทรวง พลังงาน 76 รายงาน และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 10 รายงาน
• หน่วยงานที่ปตท.ได้ส่งข้อมูลให้มีดังน้ี
o หน่วยงานในกระทรวงพลังงาน ได้แก่ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
o หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• ปตท.ได้ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานผ่านช่องทางการนําส่งข้อมูลในหลายวิธีการได้แก่หนังสือนําส่ง/ Email /Website / Real Time /ผ่านระบบ
• ความถ่ีในการนําส่งข้อมูล:NearRealTime/Daily/Monthly/Quarterly/Yearly
รายละเอียดข้อมลู ท่ี ปตท. ส่งให้หน่วยงานภาครัฐในปัจจบุ ัน หน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน
         หน่วยงานท่ีรับ ข้อมูล
กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)
จํานวน
สรุปรายการข้อมูล
ความถี่
ช่องทางส่ง
    29
• ปริมาณจําหน่ายผลิต นําเข้าส่งออก น้ํามันเชื้อเพลงิ
• ปริมาณและสถานทเี่กบ็ น้ํามันสํารองตามกฎหมาย
• ราคาน้ํามันดิบนําเข้าราคา ส่งออก/นําเข้าน้ํามัน สําเรจ็ รปู
• จํานวนสถานีบริการน้ํามัน และ NGV
ปตท.-4
Daily Weekly Monthly Quarter
ส่วนใหญ่ หนังสือนําสง่ E-Mail
1 รายงานผ่าน website DOEB
         504   505   506   507   508