Page 493 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 493

 ความเป็นมา
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลงั งานของประเทศไทย เป็นโครงการเพอื่ ศึกษาการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานในทุก หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งน้ี ท่ีปรึกษา จะทําการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลท่ีจัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับกระทรวง พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่ ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพ่ือเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ การเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สนพ. กล่าวถึงท่ีมาของโครงการในการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติด้วยการเชื่อมโยงแผนบูรณาการในระยะยาว 5 แผน คือ แผน PDP AEDP EE Oil และ Gas Plan โดยให้ 5 แผน น้ีมีความเชื่อมโยงกันและบูรณาการข้อมูลทั้งหน่วยงานและแผนงาน และ ตอบสนองเรอื่ งการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และในอนาคตที่จะเกิดข้ึน จึงจัดจ้าง ที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดทําแผนการศึกษาและวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
ท่ีปรึกษา อธิบายถึงรายละเอียดการดําเนินโครงการโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน คือ (a) การจัดทําข้อมูล bigdatamanagement (b)ด้านITinfrastructureที่จะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c)การทําdataanalysis วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างที่จะนํามาวิเคราะห์ในเชิงบริบท (d) data governance การจัดการ บุคลากร รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ท้ังนี้ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติจําเป็นต้องมีข้อมูลด้านพลังงานท้ังปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอกที่จะมีการบริการข้อมูลที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐซึ่งจะมีหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงพลังงาน รวมทั้งอาจจะมีการเช่ือมข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สํานักงาน เศรษฐกิจการคลัง แบงค์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูล ทาง สนพ. แล้ว จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือไม่ได้เป็นกฎหมาย อํานาจ ศูนย์ฯ น้ีจะต้องตอบโจทย์ นโยบายทางรัฐบาลด้วย กับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ
สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม
• พพ.สอบถามขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ฯครอบคลุมจาก5แผนยุทธศาสตร์กระทรวง เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน โดยมี 29 หน่วยงานตามข้อสั่งการณ์ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปฯ
  พพ.-3   491   492   493   494   495