Page 492 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 492

 13. นายสุดใจ สงิ หส์ ัตย์
14. นางสาวอรอนงค์ ผ่องแผ้ว
15. นางสาวภัสรินทร์ เพชรชําลิ
16. นางสาวสายพิณ เพ็ชรแก้ว
17. นายพฤฒพงศ์ สาระเกษตริน
18. นางสาวชนัดดา พิมพสุทธ์ิ
19. นางสาวอําไพ ลอยสง
20. นางสาวชุติมา อ้ึงภากรณ์
21. นายทศพร ผดุงพล
22. นางสาวปฐมาภรณ์ พูลเกษม
23. นางสาวสปุ ราณี นาคดิลก
24. นางสาวทัศน์ลกัษณ์จิรภาพันธ์
25. นายกษิดิศ สนองค์
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพรี ์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นางสาวศิริพรสรอ้ยนาคพงษ์
7. นายเดชาอปุถมัชาติ
8. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์
9. นางสาวมัณฑนาศิริสมิะ
10. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข
เริ่มประชุม : 09.30 น.
ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองพฒั นาพลงั งานแสงอาทิตย์ กองพฒั นาพลงั งานแสงอาทิตย์ กองพฒั นาพลงั งานแสงอาทิตย์ กองพฒั นาพลงั งานแสงอาทิตย์ กองพฒั นาพลงั งาน
กองพฒั นาพลงั งาน
ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ปผรู้ปะรสะาสนางนานงาน
 พพ.-2   490   491   492   493   494