Page 491 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 491

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมบุญรอด นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ช้ัน 11
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมลูทจี่ัดเกบ็ในหน่วยงาน:กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน
 ผู้เข้าประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
3. นางสาววชิราภรณ์จตุรวิธวงศ์(หลกั)
4. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
5. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
7. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1. นายสารร์ ัฐ ประกอบชาติ
2. นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์
3. นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์
4. นายวิศรุต เมธาสิทธิ์
5. นายทัชชกร ไกรพลธนเดช
6. นายณัฐพล เฉยเผือก
7. นายศุภชัย สําเภา
8. นายมงคล โปร่งจันทึก
9. นายภาณุภัทร เต็งไตรสรณ์
10. นายสิโรจน์ คูหาวิจิตร
11. นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย
12. นางสุทิศา สงวนตระกลู
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ผอ.กองสง่เสริมการอนุรกัษ์พลงังาน กองสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน กองสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน กองสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน กองสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน กองสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน กองสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน
กองพฒั นาเชื้อเพลงิ ชีวภาพ
กองพฒั นาเชื้อเพลงิ ชีวภาพ
กองพฒั นาเชื้อเพลงิ ชีวภาพ กองวิจัยค้นคว้าพลงั งาน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร
 พพ.-1   489   490   491   492   493