Page 416 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 416

 • ปริมาณที่ใช้เป็นประมาณการเนื่องจากใช้เวลานานมากกว่าจะได้ตัวเลขจรงิ อัตราของกองทุนไม่ค่อย มีการเปล่ียนแปลง นาน ๆ เปลี่ยนที แต่ตัวเลขเงินในบัญชีเป็นตัวเลขจริง แต่ตัวเลข LPG ยังค้างอยู่เท่าไหร่ ส่งเงินเข้ากองทุน จ่ายชดเชยเท่าไหร่ transaction ต่าง ๆ ท่ีเกิด รายได้ค้างรับ และรายจ่ายค้างจ่าย เป็นตัวเลขประมาณการท้ังส้ิน
• กฎหมายใหม่ห้ามมีเงินกองทุนเกิน40,000ล้านบาทมีเขียนเป็นกฎหมายแต่ยังไม่มีบทลงโทษหาก เงินเกิน ได้ต้ังคณะทํางานขึ้นมา ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองทุนเป็นประธาน สนพ. ธพ. กรมการค้า ภายใน ร่วมกันกําหนดตัวเลขหากเกิน 38,000 ล้านบาท จะ alert ข้ึนเป็นสีแดง จะมีการประมาณ การฐานะกองทุนทุกวัน ถ้าตัวเลขอยู่ระหว่าง 36,000 – 38,000 ล้านบาท จะ alert ขึ้นเป็นสีเหลือง จะประมาณการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ปิดยอดของส้ินวันอาทิตย์กับสิ้นวันพุธ ถ้าต่ําว่า 36,000 ล้านบาท จะขึ้นเป็นสีเขียว จะทําประมาณการสัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันจันทร์ จะมีการปิดบัญชี ตัวเลขต่าง ๆ วันศุกร์ และวันจันทร์ก็จัดทําประมาณการ เป็นข้ันตอนปกติ
• เงินฝากธนาคารมีตัวเลขจริงอยู่แล้วแต่รายได้ค้างรับหรือค้างจ่ายเป็นตัวเลขประมาณการโดยที่ สิ้นเดือนผู้ประกอบการจะรายงานมาว่ามีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอยู่เท่าไหร่ ทางกองทุนก็จะประมาณการต่อไป เป็นประมาณการ (approximate) ประมาณการเป็นยอดปริมาณคูณด้วยอัตรา แต่ตัวเลขอาจ ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
• มีตัวเลขปริมาณการใช้ท่ีได้จากธพ.เบนซินทุกชนิดข้อมูลจะช้าไป2เดือนและB10จะได้ทุก สัปดาห์ E20 ผู้ค้ารายงานทุกวันให้ สนพ. แต่ไม่ได้เอาข้ึนหน้าเวป ถ้ากองทุนฯ อยากได้ข้อมูลต้อง โทรประสานขอ ในลักษณะนี้อยากให้รวมข้อมูลเป็นท่ีเดียวกันเลย และทุกคนสามารถเข้าไปใช้ข้อมูลได้
• ข้อมูลที่ส่งเสริมE10-E20ที่กระทรวงส่งเสริมให้เปลี่ยนจากE10มาเป็นE20หมดซ่ึงก็ไม่น่าจะ เป็นไปได้ ในส่วนน้ีก็จะมีความคลาดเคล่ือนในการประมาณการอยู่ค่อนข้างมาก การวางแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปอย่างไร เป็นเรื่องที่ยาก เหมือนใน B20 อยู่ ๆ กระทรวง ก็ยกเลิก สนพ. กับ พพ. ทําตัวเลขจาก 7 ล้านลิตรต่อวัน เหลือ 5 ล้านลิตรต่อวัน แล้วจะให้กลับมา เป็นแบบเดิม ต้องใช้วิธีอุดหนุนให้ช่วงราคาแคบลงเพื่อให้คนมาใช้ B10 ซึ่งในลักษณะเช่นน้ีข้ึนอยู่กับ นโยบายท่ีจะส่งเสริมให้ใช้น้ํามันตัวไหน ต้องอุดหนุนอย่างไรเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
• เม่ือปตท.ไปรับน้ํามันจากคลังและแจ้งมาสรรพสามิตบวกเก็บเข้ากองทุนส่งมาเร็วเท่าไหรก่องทุนฯ ไม่ทราบ ซ่ึงก็อยากรู้เช่นกัน สรรพาสามิตจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจว่าปริมาณถูกต้องหรือไม่ อัตรา เงินกองทุนน้ํามันเป็นเท่าไหร่ ได้จํานวนเงินก็ส่งตัวเลขมาที่กองทุนฯ แต่กองทุนฯ ไม่สามารถ ตรวจสอบปริมาณได้เน่ืองจากไม่ได้อยู่หน้างาน แต่อัตรากองทุนฯ ต้องมาตรวจสอบอีกคร้ังว่าถูกต้อง หรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่เคยตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาด เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย กองทุนฯ จะทําเช็ค จ่ายโอนไปสรรพสามิต สรรพสามิตก็จะนําไปจ่ายให้กับผู้ค้า แต่ ณ ปัจจุบันน้ี ได้ตกลงกันใหม่ว่า
กนช.-3
   414   415   416   417   418