Page 417 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 417

 กองทุนฯ จะจ่ายตรงให้กับผู้ค้า ม.7 ไม่ผ่านสรรพสามิต ทําให้ปัจจุบันสรรพสามิตไม่ได้ตรวจสอบ ข้อมูลให้ ทําหน้าที่เพียงส่งเอกสารมาให้กองทุนฯ เป็นต้ัง ๆ เอกสารก็มาค้างที่กองทุนฯ จํานวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจสอบเองหมด เอกสารมาเป็นกระดาษเน่ืองจากต้องลงนาม เจ้าหน้าท่ีใช้วิธีการ คีย์ลง excel เพื่อตรวจสอบวันที่ ปริมาณ อัตรา คูณกันออกมาเป็นรายวัน ซึ่งปริมาณงานมีเยอะมาก จึงได้คิดที่จะทําโปรแกรมไปวางท่ีผู้ค้า ให้อ่านค่า มาที่กองทุนฯ ในลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถ print out หรือจัดการต่าง ๆ ได้ แทนที่กระดาษ ท่ีไม่สามารถนํามาใช้งานได้ ซึ่ง ณ วันนี้ การเก็บเอกสารก็เป็นในลักษณะกระดาษ และเร่ิมมีการ scan และเก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ซ่ึงถ้าเป็น อิเล็กทรอนิกส์จะทําให้รู้ช่วงเวลาท้ังขบวนการ สามารถดูพฤติกรรม ดู database ทําเป็น big data ได้ ดู transaction ต่าง ๆ ได้ ใช้เวลาพัฒนา 12 เดือน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหญ่ ที่น่าเก็บ และเป็นความลบั สามารถให้เข้าดูได้เพียงบางกลุ่มเท่าน้ัน
• เอกสารทั้งหมดน้ีท่ีเป็นกระดาษไม่สามารถทิ้งได้ณปัจจุบันปปช.ยังขอตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี53 ให้เหตุผลว่ากองทุนฯ จ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารการเบิกจ่าย ตามสารบัญให้เก็บ 10-15 ปี แล้วค่อย ทําลาย แต่ก็กังวลหากเกิดเร่ืองใด ๆ ขึ้น จึงไม่ได้ทําลาย เมื่อปลายปีที่ผ่านมามี comment จาก คณะกรรมการตรวจสอบให้ทําลายเอกสารเดิม ๆ ที่โอนมาจากกรมบัญชีกลาง แต่ยัง concern ว่า ถ้าเอกสารที่เกิดขึ้นตอนน้ีถูกทําลายไปจะทําอย่างไร จึงได้เริ่ม scan เอกสารและหากถึงเวลาจะ ทําลายเอกสารก็ไม่เป็นไรเนื่องจากได้ scan เอกสารไว้แล้ว
• เอกสารท่ีได้มาจากพ้ืนที่สรรพสามิตต่างๆท่ีส่งให้กองทุนส่งมาเป็นกระดาษเคยขอเป็นไฟล์แต่พื้นที่ ต่าง ๆ ไม่สะดวก
• ทางผู้ค้าม.7(ยกเว้นปตท.)มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการย่ืนภาษีส่งเงินเข้ากองทุนได้แต่ในส่วนของ การขอรับเงินชดเชย ยังทําไม่ได้
• สตง.จะตรวจสอบการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.วินัยและก็ให้กองทุนมีระบบตรวจสอบตามพ.ร.บ.วินัย ด้วยเช่นกัน และต้องมีการสําแดงว่าตรวจตรงไหน
• ราคาของประเทศเพื่อนบ้านสนพ.ได้ราคาจากการเข้าเว็ปของผู้ค้าน้ํามันประเทศนั้นๆแล้วมาคีย์ ในตาราง excel ทุกวัน
• ราคาLPGต้องขอจากปตท.
• ข้อมูลด้านน้ํามันเชื้อเพลิงในแต่ละกรมจะมีข้อมูลของตัวเองน่าจะมารวมเป็นที่เดียวกัน เป็นกองกลางและทุกคนสามารถเข้ามาดูได้ทันที กองทุนเสนออยากให้มีการทํา workshop ว่าแต่ละ หน่วยงานมีข้อมูลอะไร เก็บข้อมูลอะไรไว้บ้าง เอามารวมกัน เอามาวางรวมกันไว้ก่อนในระหว่างท่ี กําลังทําเรื่องของ big data จะสามารถใช้ประโยชน์ได้มาก
กนช.-4


   415   416   417   418   419