Page 415 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 415

 3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นายเดชา อปุถมัชาติ
8. นางสกลุ รัตน์ เจริญพงศ์
9. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
10. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
เร่ิมประชุม : 09.40 น. ความเป็นมา
ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
ที่ปรกึษา
ที่ปรกึษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลงั งานของประเทศไทย เป็นโครงการเพอื่ ศึกษาการจัดต้ัง ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานในทุก หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีมีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ท้ังน้ี ท่ีปรึกษา จะทําการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลท่ีจัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับกระทรวง พลังงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่ ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ เช่ือมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
• สกนช.เก็บข้อมูลราคาน้ํามันแทนสนพ.เป็นงานท่ีรับโอนมาจากสนพ.
• ข้อมูลที่เก็บส่วนใหญเ่ปน็เรอื่งของราคาราคาcrudeและของแก๊สโซลีน,gasoilและLPGและอัตรา แลกเปล่ียน ส่วนข้อมูลท่ีใช้มีปริมาณการใช้ ได้จากกรมธุรกิจพลังงานเป็นรายเดือนเก็บในรูปแบบของ excel คิดจะทําเป็น database แต่ยังไม่คุ้มที่จะทํา
 กนช.-2

   413   414   415   416   417