Page 414 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 414

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.40 – 11.15 น.
ณ สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ห้องประชมุ ช้ัน 11 เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล๊กซ์ อาคารบี
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจี่ ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: สํานักงานกองทุนน้ํามันเช้ือเพลงิ
 ผู้เข้าประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
3. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
4. นางเพทาย ภักดีโชติ
5. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
7. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
1. นายวีระพล จริ ประดิษฐกลุ
2. นายพรชัย จิรกลุ ไพศาล
3. นายสิริศักด์ิ พันธ์สงั ข์
4. นางไพลิน ฟุ้งเกียรติ
5. นางสาววนิดา สมันแก้ว
6. นายทศพล จันทจิตร
7. นางสาวก่ิงกาญจน์ บรรจงอักษร
8. นางสาวศุวิญาดา โสมจัตุรสั
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพีรเ์พียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรีทัศน์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลงิ ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและยุทธศาสตร์ ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารสารสนเทศ ผู้อํานวยการสํานักบรหิ ารการเงินและบัญชีกองทุน ผู้อํานวยการกลุ่มงานบญั ชีกองทนุ ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารการเงิน ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน รักษาการผู้อํานวยการกลมุ่งานนโยบายและกลยทุธ์ราคา
ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
 กนช.-1


   412   413   414   415   416