Page 367 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 367

 ข้อมูลที่กองปิโตรเลียมต้องการจากหน่วยงานภายนอก ท่ีเกี่ยวข้องในเชิงดาต้าต่าง ๆ ที่สนับสนุน ข้อมูลเพ่ือกําหนดภาพนโยบายและ ภาพอนาคตของพลังงาน เจ้าหน้าที่กองปิโตรเลียมได้ให้ข้อมูลโดยสรุปว่า
• ข้อมูลของน้ํามันกับLPGส่วนใหญ่แล้วแบ่งเป็นสองส่วนที่เก็บไว้ในรูปแบบExcelส่วนอีกอันนึง เก็บไว้ในฐานของdatabaseจะเป็นเรอ่ืงของราคาซึ่งการจัดตั้งสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลงิ จะแบ่งส่วนงานน้ีออกไป ในเร่ืองของโครงสร้างราคา เป็นราคาก็ตั้งแต่ราคาหน้าโรงกล่ัน ภาษี กองทุน จนถึงราคาขายปลีก แต่ในส่วนอื่น ๆ ยังไม่ได้ทําข้อมูลในรูปของ database แต่อยู่ในรูป ของ Excel ส่ิงท่ีขาด คือ ขาดภาพบทวิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่าง เชิงปริมาณกับเชิงราคา เพราะส่วนใหญ่มีโจทย์ก็จะคิดเป็นคร้ัง ๆ ไม่มีโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีช่วยคิดในการวิเคราะห์ ต้องใช้ ทักษะส่วนตัวในการคิด scenario หรือ ทําภาพจําลองให้เป็นเหมือน Value Chain สิ่งที่อยากไดค้ ือ ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงราคา เชิงกองทุน เหมือนใช้ manual ในการทําข้อมูล
• โจทย์ที่ทําบ่อยๆจะเป็นโจทย์เชิงลึกตอนน้ีมีการพัฒนาบางmodeเช่นตัววิเคราะห์ค่า การตลาดท่ีใช้ปรับราคาขายปลีกก็ใช้ Tableau มาช่วย ซึ่งทํารายงานไว้เพียง 2 ตัว ซ่ึงยัง ไม่เพียงพอ ทุกอย่างใช้ความเชี่ยวชาญของคน ยังไม่มีโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถนํามาทดแทน ได้เนื่องจากสูตรมีความซับซ้อนและมีความผันผวน ไม่น่ิง ทําให้ไม่สามารถเขียนเป็นโปรเกรมได้ ซ่ึงเป็นข้อจํากัด
• ราคาหน้าโรงกลั่น การได้มาซึ่งยอดตัวเลขจะได้จากการหารือ ยังไม่มีการเขียนเป็นโปรแกรม สําเร็จรูปอํานวยความสะดวกที่จะสามารถแสดงเป็นรูปแบบรายงาน หรือรูปกราฟ ท่ีทําให้คน เข้าใจง่าย ๆ
• ข้อมูลการวิเคราะห์ของกองปิโตรเลียมอาศัยความชํานาญของบุคลากรท่ีเช่ียวชาญในแต่ละด้าน
• โจทย์ท่ีได้รับจากผู้บริหารหรือแนวโน้มของพลังงานในแต่ละช่วงเวลาไม่เคยซ้ํากันจึงไม่สามารถ นําข้อมูล platform เดิมมาใช้ได้เลย ทําเพียงได้แค่ต่อยอดข้อมูลออกไป ตามปัจจัยท่ีเพิ่มเติมเข้า มาในแต่ละคร้ัง
• การเก็บข้อมูลของกองปิโตรเลียมคือการเพิ่มข้อมูลในExcelไปเรื่อยๆเพราะข้อมูลมีทุกวัน แล้วค่อย transfer ข้อมูลไปไว้ใน database
• ข้อมูลทางกองได้พัฒนาระบบไปแล้วบางส่วนแต่ไม่มีรูปแบบรายงานที่จะนําเสนออยากเห็น ภาพทั้งปิโตรเลียมเพราะโครงสร้าง ไม่ใช่น้ํามันอย่างเดียว ยังมีเอทานอล ไบโอดีเซลมาผสม ตัว LPG มาจากก๊าซธรรมชาติ ควรจะต้องมีการ link ทุกเช้ือเพลิง
• การได้มาซ่ึงข้อมูลราคาน้ํามันต่างๆทางสํานักงานได้ซ้ือPlatt’sสนพ.ซึ่งมีสูตรการคํานวณ LPG ซ่ึงได้คิดสูตร การคํานวนเอง ข้อมูลเอทานอล ไบโอดีเซล ไม่มีซึ่งอาจจะอาศัยข้อมูลดิบของ
กองปิโตรเลยี ม - 5

   365   366   367   368   369