Page 369 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 369

 • ข้อมูลแก๊สน้ํามันต้องการข้อมูลส่วนนี้เพ่ือใช้ในมุมของสนพ.เพื่อจะใช้ในระยะที่ทําให้ การ forecast จะใช้ในระยะยาว จําเป็นว่าข้อมูลท่ีได้จะ real time บทบาทของ สนพ. ต้อง มองภาพระยะยาว database จะพยากรณ์ภาพอนาคตของราคาน้ํามันได้ เพื่อใช้ในการ monitor การขาย ตัวอย่าง เช่น ราคาน้ํามันพรุ่งน้ี สนพ.จะต้องรู้ รู้จักแหล่งต่าง ๆ ว่าพรุ่งนี้จะ ขายกันอย่างไร หากมีข้อมูลใดท่ีเราจะไปเช่ือมต่อมาได้จะดีมาก
• ข้อมูลท่ีทาง regulator ได้ สนพ. ก็ต้องการเห็นด้วยเพ่ือมองภาพพยากรณ์เชิงนโยบาย
• อยากได้ข้อมูลท่ีแยกเป็นรายเชื้อเพลิงข้อมูลที่ได้จากพพ.มีเพียงแค่ค่าสรุปktoeซึ่งเป็น
ความยากในการกําหนดแผนระยะยาว
• ต้องการข้อมูลเชิงเกษตรท่ีsupportน้ํามันแต่ละประเภทเช่นจะส่งเสริมเอทานอล ก็ต้องการปริมาณกากน้ําตาล มันสําปะหลัง ข้อมูลน้ําตาลส่งออก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
• อยากได้ภาพสุดท้ายเป็นValueChainอยากได้ทุกผลิตภัณฑ์อ้างอิงจากการท่ีกองปิโตรเลียม แยกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มน้ํามัน-แอลพีจีเชื้อเพลิงชีวภาพให้เห็น process เชิงปริมาณจนถึงหน่วย สุดท้าย / กลุ่มก๊าซธรรมชาติ – อยากเห็นภาพแก๊สเข้าโรงแยกไปปิโตรเคมี มาเป็น LPG ให้เห็น flow ในเชิงปริมาณ line ไปทางไหนจะช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งส่ิงเหล่านี้ยังขาดอยู่
• Formatเดียวกับเช้ือเพลิงชีวภาพอยากได้ภาพของflowภาพไอเดียสูงสุดที่ต้องการเห็นใน Value chain คือภาพตั้งแต่เร่ิมกระบวนการ ราคา/ปริมาณ ย่ิงถ้าเป็น real time จะดีมาก ตอนนี้แม้ว่าการขอข้อมูลภายในกระทรวงเดียวกัน ก็ยังคงติดปัญหาเร่ืองการประสานงาน (รอการ แถลงข่าวก่อน)
สรุปประเด็น
ที่ปรึกษาจะจัดส่งแบบสอบถามในรูป Excel file ให้กองไฟฟ้าช่วยกรอก ข้อมูลที่ใช้ปัจจุบัน และ ข้อมูลที่อยากได้ โดยระบุชื่อข้อมูลท่ีต้องการ แหล่งท่ีมา / ตัวอย่างแหล่งข้อมูลท่ีได้มา
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
- การใช้ข้อมูลควรมีความระมัดระวัง ต้องไตร่ตรองข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ดีเพื่อจะไม่ถูกฟ้องร้อง ซึ่งศูนยฯ์ ต้องรับผิดชอบข้อมูล อีกท้ังเม่ือข้อมูลทไี่ ด้มาเปน็ ส่วนกลางจะกลายเปน็ ข้อมลู ที่ออกจากศูนย์ฯ หากมีการ นําข้อมูลน้ันมาใช้ร่วมกัน หรือมีการเผยแพร่ออกไป ทางหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะอนุญาตให้ทําได้หรือไม่ จึงควรมีการตริตรองและดูแลอย่างรอบคอบ
  กองปิโตรเลยี ม - 7   367   368   369   370   371