Page 365 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 365

 ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ เช่ือมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
แนวคิดของศูนย์ข้อมูล Data พลังงาน มีแนวคิดทํา Energy 5.0 ประกอบไปด้วย 2 ด้านใหญ่ ๆ
1. จะเป็นตัวบูรณาการ ท่ีเป็น 5 หน่วยงานใหญ่ ของกระทรวงพลังงานประกอบไปด้วย สป. สนพ. พพ. กรมธุรกิจพลังงาน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
2. จะเป็น 5 แผน ท่ีเชื่อมโยงแผนบูรณาการในระยะยาว คือ แผน PDP AEDP EE Oil และ Gas Plan โดยให้ 5 แผน นี้มีความเชื่อมโยงกันซึ่งเป็น Key word ของศูนย์ท่ีศูนย์จะต้องสามารถเช่ือมโยงและ บูรณาการข้อมูลท้ัง 2 ฝ่ัง ได้ ทั้งฝั่งหน่วยงาน และฝ่ังของแผนงาน และตอบสนองเรื่องการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีบริบทอยู่สองส่วนก็คือภายนอก และภายใน ภายในจะมีฟังก์ชันใหญ่ ๆ อยู่ 4 ด้าน คือ
- ด้านการจัดทําข้อมูล big data management
- ด้านไอที infrastructure ท่ีจะต้องใช้รองรับในการบูรณาการของศูนย์
- ด้านการทํา analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบอื้ งต้นว่าจะมีค่าอะไรบา้ งทจี่ ะนํามาวิเคราะห์ในเชิงบริบท
- ด้าน Open Data คือ การบริการข้อมูลท่ีเชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐซึ่ง
จะมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน รวมท้ังอาจจะมีการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงาน ภายนอก เช่นการไฟฟ้า สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง แบงค์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลส่วนหน่ึงที่ปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูลทางสนพ. แล้ว จะเป็นลักษณะการขอ ความร่วมมือไม่ได้เป็นกฎหมายอํานาจ
ศูนย์ฯ นี้จะต้องตอบโจทย์นโยบายทางรัฐบาลด้วย กับการเช่ือมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ดังน้ัน ถ้ามองบริบทตอนนี้จะมีข้อมูลทั้ง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม แยกไปเป็นภารกิจของแต่ละกระทรวงไป ซ่ึงหากการลงข้อมูล detail ของกองนโยบายปิโตรเลียม เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ก็จะมีการใช้ข้อมูล ว่าปัจจุบันน้ีเรามีการใช้ข้อมูลอย่างไร users อย่างกองปิโตรเลียม มีความต้องการใช้ อะไรบ้าง แล้วปัจจุบันมัน มี Pain Point อะไรท่ีมีปัญหา ท่ีมีการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หรือการ สนับสนุนในการทํานโยบายต่าง ๆ จึง ต้องการ concept เบ้ืองต้นก่อน เร่ือง business ว่ากองปิโตรเลียม มีความคิดหลัก ๆ ในเร่ืองไหนบ้าง
ขอให้แยกเป็นรายภารกิจของ3กลุ่มซ่ึงจะมีกลมุ่ น้ํามันและก๊าชปิโตรเลียมเหลวส่วนนี้จะเป็นข้อมูลหลัก คือ น้ํามันกับ LPG 2. เรื่องของก๊าซธรรมชาติ 3. เร่ืองเช้ือเพลิงชีวภาพ ดังน้ัน แต่ละกลุ่ม มีภารกิจ ท่ีแตกต่างกัน ทางส่วนท่ีปรึกษาต้องการทราบว่า ปัจจุบันน้ีหลัก ๆ ข้อมูลกลุ่มน้ีท่ีใช้อยู่มีอะไร ได้ข้อมูลมาลักษณะไหน ใช้อย่างไรแล้ว มีความต้องการอยากได้ข้อมูลอะไรที่คิดว่าในอนาคตทางศูนย์ จะช่วยให้ภารกิจนี้บรรลุผล
กองปิโตรเลยี ม - 3   363   364   365   366   367