Page 368 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 368

 หน่วยงานอ่ืนนิดหน่อย ส่วนที่ขาดคือก๊าซธรรมชาติ ที่ได้จาก ปตท. ทั้งหมด ทางกองจึงอยากมี ข้อมูลเอง โดยไม่ต้องรอให้ ปตท. ส่งข้อมูลดิบ และตัว infrastructure มาให้
• ต้องการข้อมูลประเภทท่ีเก่ียวข้องกับการนํามาวิเคราะห์ราคาน้ํามันเช่นเอทานอลท่ีต้องการ เร่ืองราคากากน้ําตาล มันสําปะหลัง
• ในการวิเคราะห์วิกฤตน้ํามันในหลายๆคร้ังที่มีผลจากผลกระทบในต่างประเทศทําให้ต้องสร้าง ข้อมูล การวิเคราะห์ใหม่ตลอดอาจจะมีฐานเดิมเล็กน้อยแต่เพราะนโยบายเปล่ียนวิธีการแต่ละ ยุคก็เปล่ียน แนวทางนโยบายของผู้บริหารก็เปลี่ยน
• ภาพรวมโครงสร้างราคาผู้ที่มีสิทธ์ิกําหนดคือคณะกรรมการกบง.โดยสนพ.เป็นผู้ดูกรอบ ในการนําเสนอส่วนต่าง แล้วจึงจะไปปรับกองทุนฯ
• แผนวิกฤตกับการใช้เงินกองทุนน้ํามันยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยงของกองทุนการกู้ยืมเงิน ต้องไปด้วยกัน เวลาวางนโยบายเรื่องราคา โครงสร้าง คือ เป็นเคร่ืองมือเดียวของกระทรวง
• โครงสร้างพ้ืนฐานพลังงานเกี่ยวกับประเภทท่อน้ํามันโรงแยกแก๊สเวลาต้องการข้อมูลจึงจะขอ ถ้าในห้วงเวลาจะวิเคราะห์เรื่องใด ก็จะดูข้อมูลเก่าก่อน แล้วค่อย update ใหม่ แต่ยังไม่เป็น ข้อมูลในฐาน database
• ข้อมูลด้านสถานีบริการน้ํามันสนพ.ไม่ได้จัดเก็บเน่ืองจากสามารถดึงข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนๆได้ เช่น ข้อมูล NGV ได้ข้อมูลจาก ปตท.
• อยากได้checklistของinfrastructureของโรงไฟฟ้า
• โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นนโยบายบางอย่างไม่ได้ออกโดยสนพ.เช่นNGVถูกสนับสนุนข้อมูลด้วย ปตท. ณ วันนึงที่ต้องย้อนกลับไปตรวจสอบ ต้องทําด้วยการวิเคราะห์เชิงลึก ซ่ึงจะเปล่ียนไปเรื่อย และดูว่าจําเป็นไหม เช่นหากต้องการจะ forecast เรื่องแก๊ส ต้องดูยอดการใช้ก๊าซธรรมชาติ จํานวนรถ NGV จะดูเรื่องจํานวนรถจดทะเบียนสะสม ทะเบียนประจําปี จํานวนสถานีบริการ แล้วนํามาวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบมันเป็นแบบน้ี infrastructure เป็นอย่างไร
• ส่วนข้อมูลท่ีมีเพ่ือใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับจะเป็นตัวเลขของกรมธุรกิจพลังงานท่ีจะรับผิดชอบ ในส่วนของราคา กลไกที่ไปเป็นเชิงปริมาณ
• หากมีเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ดีๆจากข้อมูลที่นํามาsupportในการวิเคราะห์ได้จะทําให้ สามารถส่งต่อความรู้และถ่ายทอดไปยังบุคคลอ่ืนได้
• ข้อมูลท่ีต้องทราบก่อนเข้าข้อมูลปตท.คือเรื่องPRISMของปตท.เป็นเรื่องราคาตลาดโลกอยา่ง เดียว ไม่ได้ดูเชิง data ซึ่ง ปตท. จะออกงาน PRISM จะเป็นงาน phase ซ่ึง ปตท. ใช้กลไกยังไง ปตท. ก็ไม่ได้ run PDP แต่เป็นทาง EGAT ส่วนเร่ือง LPG รัฐเป็นผู้ดําเนินการเองและมีเคร่ืองมือ ที่ดี แต่ส่ิงที่ขาดคือกลุ่มก๊าซ ปตท. ซึ่งเป็นเรื่องภายใน
กองปิโตรเลยี ม - 6


   366   367   368   369   370