Page 303 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 303

 ผู้อํานวยการอาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ ธปท. แจ้งว่า ธปท. มี พ.ร.บ. เก่ียวกับการธนาคารและ สถาบันการเงินแต่ไม่มีพ.ร.บ.เกี่ยวกับพลังงานและเห็นว่าการใช้กฎหมายหรือพ.ร.บ.เป็นแนวทางท่ดีีเพ่ือ เช่ือมโยงข้อมูล ซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกันที่ ธปท. ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินและกําลังจะเช่ือม กับ National Credit Bureau (NCB) ซ่ึง ธปท. มีสิทธ์ิในการใช้ข้อมูลซ่ึงมีการปิดบังตัวตนมาแล้ว แต่ไม่มีสิทธิ์ ในการเก็บข้อมูลเอง
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่สารกรมพัฒนาและอนุรักษ์พลงังานขอให้ท่ีปรึกษา ขยายความว่า ในแต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าของข้อมูล เก็บข้อมูลเอง หรือนําข้อมูลไปใช้งาน และอธิบายนิยาม ของข้อมูลว่าที่เก็บนั้นคืออะไร เช่น ปตท. เป็นผู้เก็บข้อมูล RE แล้ว RE คืออะไร และ ปตท. ผู้เก็บ หรือผู้ใช้งาน ข้อมูล
ผู้อํานวยการกองกํากับและอนุรักษ์พลังงาน แทนรองอธิบดีกรมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน แจ้งทบทวน พ.ร.บ. ปัจจุบันของอนุรักษ์ที่แก้ไขเพ่ิมเติมปี 2550 พ.ร.บ. โรงงานปี พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. พลังงานควบคุม ในเร่ืองการพัฒนาและส่งเสริมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (generator)
ผู้อํานวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงของแผนงานของยุทธศาสตร์การ ขับเคลื่อนและยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนให้เกิดศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติดูบางส่วนขาดหายและไม่มี ความต่อเนื่องจากการขับเคลื่อนถึงการสนับสนุน เช่น ระดับที่ 2 นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 และทราบว่าใน TOR มีการทํา prototype ด้วยซึ่งเป็นห่วงถึงเรื่องการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทํา prototype จะทําอย่างไรเนื่องจากยังไม่มีการระบุ format
ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้ทบทวนรายการหน่วยงานที่ระบุในรายงาน ให้ครบถ้วน เช่น สํานักงานบริหารกองทุนน้ํามัน
ที่ปรึกษารับข้อสังเกต เพื่อทบทวนข้อมูลและแก้ไขรายงานต่อไป พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า พ.ร.บ. การเปิดบริการข้อมูลภาครัฐช่วยเปิดช่องทางให้หน่วยงานต่าง ๆ มีภารกิจเพิ่มในการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงจะช่วยให้ กระทรวงพลังงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อีกทั้งหากต้องการเปิดเผยข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์นั้นอาจใช้วิธีการแปลง ข้อมูลเป็น indicator ของ สนพ. เองซี่งจะสามารถเปิดเผยได้
มติท่ีประชุม รับข้อสังเกต
วาระที่ 4.2 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โครงการจัดทําระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและ แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทําระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data))
     18/12/62 - 8


   301   302   303   304   305