Page 302 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 302

 หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงและกฎหมายดังกล่าวกับภารกิจ และสรุปประเด็นความเก่ียวเนื่อง ของแต่ละหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นประเด็นท่ีเก่ียวกับการถ่ายโอนหรือเช่ือมโยง ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ข้อมูลหรือการให้บริการข้อมูลภาครัฐ รูปแบบการจัดต้ังองค์กรหรือระดับของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สาระสําคัญหนึ่งในเรื่องกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน ระบบดิจิทัล ที่เป็นช่องทางให้สามารถดําเนินการส่งและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้สะดวกและเปิด ช่องทางจากข้อจํากัดต่าง ๆ ซ่ึง พ.ร.บ. นี้ ให้มีการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลงั งาน เป็นช่องทางที่สามารถ ดําเนินการในการรวบรวมข้อมูลพลังงาน (Data Set) ในรูปของธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงาน (Data Governance for Energy) โดยตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. เมื่อใดที่ศูนย์สารสนเทศต้องการข้อมูล (data set) สามารถเสนอขอไปยังสํานักนโยบาย ซึ่งจะทําเรื่องขอไปยัง ครม. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ โดยข้อมูลน้ัน จะมีการขอและใช้งานตามข้อกําหนดของ พ.ร.บ.ไซเบอร์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ด้วยแนวทางน้ีไม่จําเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายใด ๆ
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน ที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 แล้วเสร็จ และเร่ิม ดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงานในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โดยกําลังเตรียมงานสํารวจข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และ ดําเนินการศึกษาออกแบบศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ความเห็นและข้อเสนอแนะคณะทํางานศึกษาฯ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง แจ้งว่าความเช่ือมโยง ของแผนงานและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่เกี่ยวข้องกับการจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติในรายงานระบุว่า เป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 4 (4.3 และ 4.5 ไม่ถูกต้อง) แต่ที่ถูกต้องคือยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 5 และทบทวน ความเกี่ยวข้องระหว่าง พ.ร.บ. ทั้ง 16 ฉบับ และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เช่น หน่วยงานท่ีระบุไม่ตรงกับ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม พ.ศ.2514
ตัวแทนผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงงาน ควรมีการระบุว่า วิธีการที่จะจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาตินั้นมีหลายทางโดยมีแนวทางหลักคืออะไรเพื่อให้ศูนย์ฯ นี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลในระดับชาติได้ และแจ้งว่าภายใน 26 ธันวาคม 2562 จะมีการปรับกรอบเวลาแผนปฏิรูปซ่ึงรายละเอียด และจะมีการรับฟังความคิดเห็น 4 ภาค ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
  18/12/62 - 7
   300   301   302   303   304