Page 301 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 301

 ที่ปรึกษาได้ร่วมประชุมหารือแนวนโยบายกับ ผอ.สนพ. คณะทํางานศึกษาฯ และคณะกรรมการ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562, 3 กันยายน 2562 และ 8 ตุลาคม 2562 ตามลําดับ และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความเข้าใจและดําเนินงานภายใต้กรอบแนวทางการดําเนินงานที่ สนพ. คาดหวัง
กรอบแนวทางการดําเนินงาน ท่ีปรึกษาได้แบ่งเป็น กลุ่มงานที่ 1 กลุ่มงานศึกษาและจัดทํายุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ แบ่งงานออกเป็นการศึกษาทบทวนข้อมูล งานสํารวจวิเคราะห์ข้อมูล และ งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และ กลุ่มงานท่ี 2 กลุ่มงานศึกษาและออกแบบศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ แบ่งงาน ออกเป็น งานสํารวจวิเคราะห์ข้อมูล, Data Management, IT Infrastructure , Platform & Analytics และ Data Governance และลําดับชั้นตอนการดําเนินงานไว้ตามกลุ่มงานเพื่อดําเนินงานให้บรรลุตามกรอบที่กําหนด
• ส่วนที่ 2 การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแผนหรือนโยบายและยุทธศาสตร์ ท่ีสําคัญระดับชาติ กระทรวง กรม ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ที่ปรึกษาดําเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนและนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ ด้านพลังงาน ด้านดิจิทัล และด้านอ่ืน ๆ และมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ การเช่ือมโยง ภารกิจและยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้าน แล้วจักนําผลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่ นําทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการขับเคล่ือนการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติ
1. จากการศึกษาที่ปรึกษาแบ่งกลุ่มแผนงานนโยบายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 แผนงาน/ ยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และ กลุ่มท่ี 2 แผนงาน/ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยสรุปออกมาเป็นแผนภาพตามระบุ ในระเบียบวาระการประชุม
• ส่วนที่ 3 การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อกฎหมายในการเข้าถึง ท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและการเช่ือมโยงข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับ ของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ีปรึกษาได้ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูล พ.ร.บ. กฎระเบียบ และข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้านการ เข้าถึง ถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูลท่ีทางกระทรวงพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้กําหนดข้ึนและมีผล บังคับใช้ ประกอบกับผลการศึกษาจากรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านพลังงานเกี่ยวกับ กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและเช่ือมโยงข้อมูล จํานวน 6 ฉบับ มติ ครม.ท่ีเกี่ยวข้อง กับการถ่ายโอนและเช่ือมโยงข้อมูล และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องจํานวน 16 ฉบับ และได้จัดความเก่ียวข้องระหว่าง
  18/12/62 - 6   299   300   301   302   303