Page 256 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 256

 และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
ประธานกล่าวถึงคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานศึกษาฯ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ และแนะนําผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้แทนผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเน่ืองจากท้ัง สองโครงการมีความสําคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ จึงขอให้ผู้อํานาวยการศูนย์ สารสนเทศกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมในคณะทํางานศึกษาฯ ประธานเห็นควรและให้หน่วยงานทําหนังสือเสนอ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่2.2 ขอบเขตแผนงานและความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการศึกษาการจัดทําแผน ยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ที่ปรึกษาฯ กล่าวอธิบายถึงแนวคิดการดําเนินงานการวางแผนยุทธศาสตร์ตามหลักการจากแผนพัฒนา ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ซ่ึงจะให้ไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ มีการนํากรอบ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นการเตรียมการพัฒนา 6 ด้าน คือ โครงสร้างพื้นฐาน ให้ครอบคลุม การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล พัฒนากําลังคน สร้างความเช่ือม่ัน มาปรับใช้เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติ นอกจากนี้แล้วที่ปรึกษาฯได้นําDataGovernanceFrameworkversion1.0ซึ่งกําหนดโดย สํานักพัฒนารัฐดิจิทัล (Digital Government Agency หรือ DGA) เป็นแนวทางในการกํากับดูแลข้อมูล และ นํา Government Big Data Analytics Framework ของ DE เป็นโครงในการออกแบบองค์ประกอบ ศูนย์สารสนเทศฯ
ขอบเขตการดําเนินงานประกอบด้วยงานศึกษาทบทวนข้อมูลเดิมของ สนพ. งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ งานสํารวจวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการศึกษา Best Practice งานด้านการศึกษาและออกแบบการไหลของข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ออกแบบ Meta data และ Use Cases งานด้านออกแบบ IT Platform และต้นแบบสาธิต (Prototype) งานประชาสัมพันธ์ถึงโครงการฯ และการจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการ โดยทั้งหมดจะจัดทําภายในระยะเวลา 12 เดือนตามข้อกําหนดของ TOR โดยปัจจุบันได้ดําเนินการส่งงานงวดท่ี 1 แล้วเสร็จ และกําลังดําเนินการในการส่งงานงวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน
ความเห็นและข้อเสนอแนะคณะทํางานศึกษาฯ
ประธานกล่าวว่าเนื่องด้วย สนพ. ได้รับมอบหมายจากคณะปฏิรูปฯให้จัดทําศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติ จึงเห็นควรใช้ EIA (Energy Information Administration ของประเทศสหรัฐอเมริกา) และ IEA (International Energy Agency ของสหภาพยุโรป) เป็นต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ และแต่ปัญหาปัจจุบันคือ ข้อมูลพลังงานมีหลายท่ี หลายหน่วยงานทําให้เกิดปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้อง ซ่ึงข้อมูลพลังงานควรออกมาจากท่ีเดียว โดย primary data จากกรมต่าง ๆ ควรเก็บไว้ที่ศูนย์สารสนเทศพลังงานฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เผยแพร่
       8/10/62 - 5

   254   255   256   257   258