Page 254 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 254

 21. นางสาวศุทธินี จริงจิต
22. นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
23. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต 24. นายธเนศร์ ศรีมงคล
25. นายวิวัฒน์ ธรรมประภาพร 26.นายวิเชียรตันติวิศาล 27.นายอดิศรอุเทนพทิักษ์
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
28.นายโกศลเนติรัตน์ 29. นายวิศรุต เมธาสิทธ์ิ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพรี์เพียง 2.รศ.ดร.วัฒนาวิริยสทิธาวัฒน์ 3. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์ 4. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
5. นายชัยวัฒน์โฉมศรี
6. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
7. นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์ 8.นายเดชาอุปถมัชาติ
9. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์
10. นายนรวิชญ์ อูนากูล
11. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
ความเป็นมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ท่ีปรกึษา ท่ีปรกึษา
หัวหน้ากลุ่มพฒั นาระบบสารสนเทศ วิศวกรปฏิบัติการ
ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงาน
 กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจดัทําแผนบูรณาการพลงังานระยะยาว(Thailand Integrated Energy Blueprint, TIEB) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แผนหลัก คือ (1) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของ ประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) (4) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และ (5) แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาของพลังงานมิติต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
8/10/62 - 3
   252   253   254   255   256