Page 258 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 258

 ใช้ข้อมูลให้แก่เอกชนและประชาชน แนวทางการดําเนินงานจะไปในทิศทางเดียวกับโครงการจัดทํา แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ ของ สนพ. กล่าวคือใช้ Data Governance Framework เป็นแนวทางในการกํากับดูแลข้อมูล และนํา Government Big Data Analytics Framework ของ DE เป็นโครงในการออกแบบองค์ประกอบของ Big Data Platform
ขอบเขตการดําเนินงานประกอบด้วยงานด้าน Data Management คือการศึกษาและออกแบบ โครงสร้างข้อมูล Metadata กระบวนการ Workflow และการทวนสอบข้อมูล งานด้าน Data Analytics คือ การศึกษาการจัดทํา Big Data Platform เพื่อรองรับการทํารายงานแบบ fixed reports และการทํารายงาน แบบ Interactive Dashboard งานด้าน IT Infrastructure เป็นการออกแบบระบบโครงสร้างทาง hardware ระบบ software การเชื่อมต่อแบบ API และ Cyber Security การรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล งาน Data Governance เพื่อกํากับการใช้งานข้อมูลแบบ Open Data และการบริหารและจัดการบุคลากร เพื่อสนับสนุนการทํางาน Big Data Platform ระยะเวลาการดําเนินงานทั้งสิ้นรวม 11 เดือน โดยปัจจุบันได้ ดําเนินการส่งงานงวดท่ี 1 แล้วเสร็จ และกําลังดําเนินงานเพื่อเตรียมส่งงานงวดท่ี 2 ในเดือนพฤศจิกายน
ความเห็นและข้อเสนอแนะคณะทํางานศึกษาฯ
ประธานสอบ สอบถามถึงการเชื่อมต่อข้อมูลของ พพ. มายัง สนพ. ความเร็วของการรับส่งข้อมูล การจัดการข้อมูลท่ีมีช้ันความลับ
ที่ปรึกษาฯ แจ้งถึงขอบเขตของงานจะมีการออกแบบแนวทางในการเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ หากแต่ข้อมูลพลังงานทดแทนน้ันจะพัวพันกับส่วนของ regulator ซ่ึงควรนํา regulator มาร่วมด้วย ความเร็ว และความถ่ีของการให้ข้อมูลของ พพ. ควรเป็นสร้าง eco system ในการส่งข้อมูลให้แก่กัน และเชื่อมโยงกัน เช่น พพ. มีโครงการติดตั้งอุปกรณ์ IoT เพ่ือเก็บและส่งข้อมูลทันที ก็จะช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีรวดเร็วขึ้น สําหรับการ จัดการข้อมูลที่เป็นช้ันความลับ ควรมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางที่จะศึกษาแนวทางเชิงลึกในการวางแผนการกํากับ ดูแล อาจมีการเสนอแนะข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
กรรมการบรหิ ารสํานักงานพัฒนาธรุ กรรมทางอเิ ล็กทรอนิกส์ เสนอใหเ้ ชื่อมต่อกบั หน่วยงานเช่น EGAT เพ่ือขอข้อมลู ซ่ึงจะได้ข้อมลู เร็วขึ้น
ผู้แทนผู้อํานวยการกองกํากับและอนุรักษ์พลังงานแจ้งว่าวิธีการเก็บข้อมูลของพพ.ต้องขับเคล่อืน การใช้พลังงาน data เกิดจากการกํากับซึ่งเป็น use case ของแต่ละสํานัก กลไกในการใช้ IoT นั้นมาช่วยทําใน เรื่อง optimization การเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพซ่ึงช่วยให้ได้ข้อมูลได้เร็ว ซ่ึงควรมีการสร้างระบบวิเคราะห์ เพ่ือจะได้นําผลวิเคราะห์เป็นข้อมูลกลับไปช่วยแก้ปัญหา และช่วยในการกํากับการใช้พลังงานของโรงงานและ อาคารควบคุม
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เสนอว่าภาครัฐควรมีการกําหนดรูปแบบ metadata โครงสร้างข้อมูลท่ีชัดเจน มีการทํา data mapping ทํามาตรฐานการทํา data cleansing
 8/10/62 - 7


   256   257   258   259   260