Page 253 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 253

 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางาน นางสาวแทนวรรณ โตโพธ์ิกลาง
แทนผู้อํานวยการกองยทุธศาสตร์และแผนงานสํานักงานปลัดกระทรวงพลงังาน
7.ผู้อํานวยการอาวุโสกลมุ่งานดาต้าอนาไลติกส์ นายวันประชา เชาวลิตวงศ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
8. ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบรหิ าร ศูนย์รังสิต
นายศุภกิจ พฤกษอรุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธรรม์ธีร์สกุโชติรัตน์ บริษัท เจไอบซี อฟต์ จํากัด
10. ผู้อํานวยการกองขับเคล่ือนดจิ ิทลั เพื่อเศรษฐกิจ นายเอกพงษ์ หร่ิมเจริญ
11. กรรมการบรหิ ารสํานักงานพัฒนาธรุ กรรมทางอเิ ล็กทรอนิกส์ นายวิริยะ อุปัติศฤงค์
12. หัวหน้ากลุ่มพฒั นาสารสนเทศพลังงาน นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
13. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสุทิศา สงวนตระกูล กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานแลผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักปลัดกระทรวงพลังงาน 14. นายวรนล จันทร์ศริ ิ
15. นางสาวกฤษณา สูงสง่า
สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
16. นางสาวกรกช ภไู่ พบลู ย์
17. นางสาวบบุ ผา คุณาไท
18. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์ 19. นางสาวกนกวรรณ เสฐจินตนิน 20. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
 8/10/62 - 2

   251   252   253   254   255