Page 252 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 252

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อ รองรับการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่(BigData)ในการขบัเคลอื่นแผนพลังงานของประเทศ วันอังคารท่ี 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.50 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ชั้น 6 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
ประชุมคณะทํางานศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และ การจัดทําระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบ การเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอรม์ออนไลน์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและ โรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทําระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) คร้ังที่ 1/2562 (ครั้งท่ี 1)
 ผู้เข้าประชุม คณะทํางานศึกษาฯ
1. ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2.ผู้อํานวยการกองกํากับและอนุรกัษ์พลงังาน
นายโกมล บัวเกตุ
แทนรองอธิบดีกรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนรุ ักษ์พลังงาน
3. รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายเพทาย หมุดธรรม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
4. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นางสาวสุพิตร คํากลัด สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
5. วิศวกรเคร่ืองกลชํานาญการ
นายณัฐพล รุ่นประแสง แทนผู้อํานวยการกองกํากับและอนรุ ักษ์พลังงาน
ประธาน รองประธาน รองประธาน คณะทํางาน คณะทํางาน
 8/10/62 - 1   250   251   252   253   254