Page 200 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 200

 - ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับของ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ
o การจัดทําแผนการดําเนินงานการศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานของ หน่วยงานใน
o จัดประชุมหารือกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับของกระทรวงพลังงานและ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
o การรวบรวมข้อมลู พลังงานท่ีถูกจดั เก็บโดยหน่วยงานในสงั กดั และหน่วยงานในกํากับของ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของ ประเทศ
o การนํามาใช้เป็นข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) ที่ยังไม่ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานใด หรือมีการจัดเก็บท่ียังไม่สมบูรณ์ โดยการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
o ทบทวนวรรณกรรมหรือทศิ ทางพลงั งานไทยและพลงั งานโลก เพื่อเสนอแนะข้อมูลพลงั งาน ท่ีควรจะต้องมีการจัดเก็บในอนาคต
o จัดทําแผนที่หรือแผนผังหรือแผนภาพหรืออ่ืน ๆ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง ของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะมีในอนาคต
- ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียน จากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดีหรือ Best Practices ของในประเทศหรือต่างประเทศท่ีมีการบริหารจัดการข้อมูลภายในท่ีดี
- จัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนที่นําทาง (Roadmap) ในการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติให้ครอบคลุมตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของแผนปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน
- จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพประสิทธิผล และกลวิธีในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ- ออกแบบและจัดทําผังการไหล (Work flow) ของกระบวนการหลัก/กระบวนการย่อยท่ีสําคัญของการดําเนินงานและการบริหารจัดการข้อมูลด้าน พลังงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- ศึกษาแผนข้อมูล รายละเอียดของถังข้อมูล มาตรฐาน รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้าง ของข้อมูล ตามโครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของ ประเทศไทยรายงานแผนงานและแนวทางการดําเนินงานมาตรฐานคําอธิบายประกอบข้อมูล (Meta data) และการไหลของข้อมูล (Data flow) รวมถึงการสร้าง Entity Relationship Diagram
20/8/62 - 5


   198   199   200   201   202