Page 199 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 199

 4) สนพ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่นําทาง (Roadmap) และ แผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพื่อให้การออกแบบหรือพัฒนาระบบข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน หรือสามารถเช่ือมโยงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานแบบอัตโนมตั ิ รวมทั้งการเผยแพรข่ ้อมูลให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล โดยต้องมีการสํารวจเพื่อจัดทําบัญชีข้อมูลด้านพลังงานที่มีอยู่เดิมของหน่วยงานภายในกระทรวง พลังงานหน่วยงานในกํากับและหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องเพื่อให้เห็นระบบฐานข้อมูลในปัจจุบนั และเข้าใจบรบิ ท ของข้อมูลด้านพลังงานในภาพรวม ซ่ึงจะนําไปสู่การดําเนินการ เชิงนโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้ อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งจะสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปออกแบบโครงสรา้ งพ้ืนฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคตได้อย่างเหมาะสม อันเป็นศูนย์กลางรวบรวมและ เผยแพร่ข้อมูลพลังงานหลักของประเทศที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่ายมีการปรับปรุงข้อมูล ให้ทันสมัยตลอดเวลาและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน มีความน่าเช่ือถือทันสมัย รวมถงึ ได้รับการ ยอมรับในระดับสากล สอดรับการปฏิรูปประเทศ Thailand 4.0 เพ่ือสร้างฐานนวัตกรรมในอนาคต
1. ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ
ประธานได้กล่าวถึงการขยายความ และรายละเอียดและข้อกําหนดของโครงการ จากฝ่ายที่ปรึกษา มติท่ีประชุม – ที่ประชุมรับทราบ
2. ระเบียบวาระท่ี 2 รายงานและเสนอรายงานแผนงานและแนวทางการดําเนินงานต่อกรรมการตรวจรับ
ที่ปรึกษา - ได้กล่าวอธิบายความเป็นมาของโครงการ ขอบเขตการดําเนินงาน แผนของรัฐบาล กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง DE) และ แนวทางการดําเนินงานของโครงการศึกษาการจัดทําแผน ยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลงั งานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศ และจะมีการทํางาน ศึกษา และดําเนินการตามหัวข้อดังกล่าว
- ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแผนหรือนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ระดับชาตกิ ระทรวง กรม ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อกฎหมายในการเข้าถึง การถ่ายโอน และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากบั ของกระทรวง พลังงาน
 20/8/62 - 4   197   198   199   200   201