Page 198 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 198

 แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการเสนอ นโยบายและแผนการบรหิ ารและพัฒนาพลังงานของประเทศโดยสนพ.มีหนึ่งในพันธกิจหลกั คือการบริหารจดั การ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ และการดําเนินงานที่ผ่านมา สนพ. ได้รับ ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในกระทรวงพลังงานหน่วยงานในกํากับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ในการส่งต่อข้อมูลด้านพลังงานระดับปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ซึ่ง สนพ. ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลและนํามา วิเคราะห์เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนและการติดตามการดําเนินงานเชิงนโยบาย รวมท้ังเผยแพร่สถิติ บทวิเคราะห์ และแนวโน้มทิศทางของการใช้พลงั งานในประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่ประชาชนโครงการศึกษาการจดั ทํา แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
3) การปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างต่อเน่ือง ทําให้ สนพ. เล็งเห็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ความเหลื่อมล้ําของช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลเบื้องต้นตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีมาตรฐานไม่ตรงกัน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความผิดพลาดในการนําข้อมูลไปใช้ต่อ เป็ นต้น ดังนั้น การขาด การบูรณาการข้อมูลด้านพลังงานดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อการนําข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกระทรวงพลังงาน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศพลงั งานท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมูลข้ันปฐมภูมิหรือทุติยภูมิได้ อย่างทันท่วงที สามารถประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลได้ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซ่ึงถูกแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลา่ ว จึงได้กําหนดให้มีการจดั ตั้งศูนย์สารสนเทศพลงั งานแหง่ ชาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพลังงานสําหรับการเสริมสร้าง ศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาว รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก ในอนาคต โดยศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกําหนดให้มีพันธกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม เช่ือมโยง วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลด้านพลงั งานของประเทศ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการบริหารจดั การพลังงานและ การตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง แก่ประชาชนและผมู้ีสว่นได้ส่วนเสยีในทกุระดับได้อย่างทนัท่วงทีและการดําเนินการดังกลา่วได้มอบหมายให้สนพ. เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติข้ึนภายในกระทรวงพลังงานในลําดับแรก
20/8/62 - 3
   196   197   198   199   200