Page 202 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 202

 - การพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) ที่ช่วยในการเช่ือมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และ สรุปภาพรวมของข้อมูลด้านพลังงานในหลายมิติ เพื่อสะท้อนผลการดําเนินงานและสนับสนุนทางเลือกในการ ตัดสินใจ และการวางนโยบายและแผนด้านพลงั งาน จากข้อมูลผลการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน ข้อมูลสารสนเทศ (Enterprise Architecture: EA)
- ศึกษาข้อมูลด้านพลังงานเพื่อการบริการของภาครัฐ (Open Data) ที่สามารถเข้าถึง Platform ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูลของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกําหนดแนวทางการศึกษาและการประชุมระดมความคิดเห็นในส่วนของข้อมูลด้านพลังงานกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง DE) โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ และสํานักงาน พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างแนวทางการทํางานและรองรับกฎระเบียบในการ แลกเปล่ียนข้อมูลอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์
- ศึกษาและออกแบบแนวทางการร่างแบบธรรมาภิบาลของการเข้าถึงข้อมูล และการขอสิทธ์ิ ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- การจัดประชุมท่ีจะต้องตอบสนองข้อต่าง ๆ ที่กําหนดในรายละเอียดและข้อกําหนด มติท่ีประชุม – ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลจากรายงานแผนงานฯ
3. ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ และ ข้อชักถามเพิ่มเติมกรรมการ
–เรื่องการติดตามงานขอความร่วมมือทางท่ีปรึกษาจดั ทํารายงานประจําเดือนและเข้าร่วมประชุมกบั ทาง สนพ. และแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหารายงานแผนงานฯ เพื่อความชัดเจนแต่ละข้อตามท่ีระบุรายละเอียดและข้อกําหนด (TOR) - TOR ข้อ 3.2 เพิ่มเติมรายละเอยี ดในแผนงาน ให้ระบุแผนงานการประชาสมั พันธ์ให้ละเอยี ด
มากข้ึน
- TOR ข้อ 3.3 ขยายรายละเอียดจากแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติด้านดิจิทัล เพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกิจของ สนพ. อยากให้เพ่ิมมุมมองเป็นภาพรวมระดับชาติ เก่ียวข้องกับงานทุกภาค ส่วน ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายข้ึน
- TOR ข้อ 3.5 ต้องการให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ supply และ demand ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น demand ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ERC) ปตท. (PTT) เน่ืองด้วยงานด้านการจัดการพลงั งานมีความเกี่ยวข้องกับสาขาสง่ิ แวดล้อม จึงต้องการให้ ท่ีปรึกษา พิจารณาเร่ืองการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเช่ือมโยงในการใช้ข้อมูลจากสงิ่ แวดล้อม เช่น ข้อมูลการใช้พลังงานใช้เทา่ ไร เรื่องของ Carbon Footprint ภาคขนส่ง CO2 ราคาพลังงาน หรือแหล่ง ของการเช่ือมโยงของแต่ละอุตสาหกรรม และกับแต่ละสํานักท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น
-อื่นๆ
เรื่อง Use case ที่จะนําเสนอ อยากให้มองเป็นภาพรวมระดับชาติ ที่ตอบโจทย์นอกจาก
20/8/62 - 7


   200   201   202   203   204