Page 196 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 196

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาตเิ พื่อรองรบั การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศ
วันอังคารท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.30 น.
ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สํานกั งานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ประชุมตรวจรบั พสั ดุในงานทป่ี รกึ ษาโครงการฯ
ผู้เขา้ ร่วมประชมุ
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรกั ษ์
3. นางสาวกรกช ภู่ไพบลู ย์
4. นางภัชราพร ผาสกุ วนิช
5. นางสาวณัฐพัชร บตุ รเต
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
7. นางสาวบุบผา คณาไท
8. นางเพทาย ภักดโี ชติ
9. นางสาววชิราภรณ์ จตรุ วิธงวงศ์
10. นางสาวดวงตา ทองสกลุ
11. นางสาวศุทธีนี จรงิ จติ ร
12. นางกนกรรณ สมภพคารนิ ทร์
13. นางสาวตันตมิ า จงเฮสกุล
14. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
15. นายวิวัฒน์ ธรรมประภาพร
16. นายวิเชียร ตันติวิศาล
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลย้ี งสุขสนั ต์
2. ดร. พฤษภ์ บุญมา
3. ผศ.ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรอื ง
4. ผศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวฒั น์
ผู้อํานวยการศูนยเ์ ทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอื่ สาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ นักวิเคราะนโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะนโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะนโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะนโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร นักวิชาการแรงงานชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบรหิ ารงานทั่วไป เจ้าหน้าท่ีบรหิ ารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบรหิ ารงานท่ัวไป
ท่ีปรึกษา
ผู้จัดการโครงการ/วิทยากร ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
   20/8/62 - 1


   194   195   196   197   198