Page 1358 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1358

6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผู้รับจ้าง 2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
 ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับจ้างดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดตามสัญญา
   • จํานวนเอกสารแผนงานกิจกรรมที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบ
 ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
    • จํานวนการชี้แจงข้อสงสัยด้านพลังงานต่อ สังคม
 จํานวนการชี้แจงข้อสงสัยด้านพลังงานต่อสังคม จํานวน 5 เรื่อง
 7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1) ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําเอกสารชี้แจงและสื่อประชาสัมพันธ์ สําหรับชี้แจง
ต่อประชาชนในปีต่อไป
2) ช่วยให้เกิดการบูรณาการในการตอบข้อสงสัยด้านพลังงานของประเทศ
8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เกี่ยวข้องกับ สนพ. และ ศูนย์ฯ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน 10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565
 ใหม่  ต่อเนื่อง 11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
        12. วงเงินโครงการ 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
3


   1356   1357   1358   1359   1360