Page 1350 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1350

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ สอบถาม ข้อมูลด้านพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หรือ ประชาชนจํานวนไม่น้อยที่จะ ไม่รับรู้เกี่ยวกับบทบาทและอํานาจตามกฎหมายของศูนย์ฯ อันจะส่งผลให้เกิดการสอบถามข้อมูลจากแหล่งอ่ืน และมีผู้ท่ีไม่มีอํานาจตามกฎหมายตอบคําถามเหล่านั้น ซึ่งอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ผู้สอบถามได้ ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม และผู้ตอบคําถามดังกล่าวอาจเข้าข่ายดําเนินการผิดกฎหมายได้
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายดําเนินการสอบถามข้อมูลด้านพลังงานมาที่ศูนย์ฯ โดยตรง จึงจําเป็น ที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการตามที่ควรเป็น และทําให้ศูนย์ฯ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับรู้ สอบถาม ข้อมูลด้านพลังงาน
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพ่ือจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ สอบถาม ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศไทย 2) เพื่อดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ท่ีได้จัดทําขึ้น
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์
2) จัดทําแผนประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยเน้นการเผยแพร่ทางสื่อ On line,
Social media
1
-   1348   1349   1350   1351   1352