Page 1344 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1344

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบบทบาทของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในการเป็นศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หรือ ประชาชนจํานวนไม่น้อยที่ ไม่รับรู้การดํารงอยู่ของศูนย์ฯ อันจะส่งผลให้การดําเนินการของศูนย์ฯ ไม่ได้รับความร่วมมือและไม่สามารถส่ง มอบผลผลิตให้แก่สังคมได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายรับทราบการคงอยู่ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ ความสําคัญต่อภาคพลังงาน ของศูนย์ฯ จึงจําเป็นที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและ รับบริการของศูนย์ฯ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์ ประชาชนทราบบทบาทของ สนพ. ในการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดทําแผนประชาสัมพันธ์บทบาทของ สนพ. เป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2) เพื่อดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดทําขึ้น
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์
2) จัดทําแผนประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยเน้นการเผยแพร่ทางสื่อ On line,
Social Media
3) ดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์
4) จัดประชุมช้ีแจงสรุปผลการดําเนินการให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
1


   1342   1343   1344   1345   1346