Page 1343 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1343

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหาร และ บุคลากร สามารถกําหนดรูปแบบ ลักษณะของบริการได้ตรงความต้องการ
ของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
2) ผู้รับบริการสามารถใช้ประโยชน์จากบริการของศูนย์ฯ ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศ
8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. ผู้บริหาร และผู้รับบริการของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เมษายน 2564 สิ้นสุด กันยายน 2564
 ใหม่  ต่อเนื่อง 11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
               3





















































































   1341   1342   1343   1344   1345