Page 1346 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1346

8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เกี่ยวข้องกับ สนพ. และ ศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 6 เดือน เริ่มต้ังแต่ เมษายน 2564 สิ้นสุด กันยายน 2564
 ใหม่  ต่อเนื่อง 11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
               3

   1344   1345   1346   1347   1348