Page 1341 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1341

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาทําความเข้าใจผู้รับบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายมีคุณลักษณะ ความต้องการ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ทําให้การ ดําเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหารและ บุคลากรจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจต่อคุณลักษณะและความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถส่งมอบข้อมูล สารสนเทศและบริการได้ตรงความต้องการ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ศูนย์ฯ รวมทั้งหากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วยังสามารถทําให้ผู้รับบริการสนับสนุนข้อมูล สารสนเทศ ข้อเสนอแนะ ความรู้ กลับมายังศูนย์ฯ ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินการของศูนย์ฯ สามารถ บรรลุเป้าประสงค์ ได้
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการศึกษาทําความเข้าใจ กับผู้รับบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้ศึกษาคุณลักษณะ (profile) และความต้องการของผู้รับบริการของศูนย์ฯ 2) เพื่อจัดทําแนวทางในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันเก่ียวกับคุณลักษณะและความต้องการของผู้รับบริการของศูนย์ฯ
และ กลุ่มท่ีมีศักยภาพจะเป็นผู้รับบริการในอนาคต
1

   1339   1340   1341   1342   1343