Page 1319 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1319

6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผู้รับจ้าง 2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• จํานวนประเด็นที่มีการปรับปรุงดําเนินการ
  ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับจ้างดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดตามสัญญา
ศูนย์ฯ มีการนําผลการประเมินข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างน้อย 2 ประเด็น
     • จํานวนเอกสารและเนื้อหาในเอกสารที่ผู้ รับจ้างจัดส่ง
   ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
        • จํานวนผู้รับการประเมินที่ตระหนักถึงการให้ ความสําคัญกับการติดตามและประเมินผล
   ร้อยละ 60 ของผู้รับการประเมิน ตระหนักถึง ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ศูนย์ฯ จะดําเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
2) บุคลากรได้รับการเรียนรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้งได้รับโอกาสเปิดมุมมองในด้านอื่น
8. สถานที่ดําเนินงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้บริหาร สนพ. และ ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 7 เดือน เริ่มตั้งแต่ กันยายน 2564 สิ้นสุด มีนาคม 2565  ใหม่  ต่อเน่ือง
3

   1317   1318   1319   1320   1321